موقعیت شما :1255 – آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی پلیمر
امروز : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1255 - آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی پلیمرReviewed by Admin on Jun 7Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • اصول مهندسی پلیمریزاسیون
  • فصل اول: روش‌های عمومی تولید مواد پلیمر
  • فصل دوم: معادلات توزیع وزن مولکولی
 • شيمي و سينتيک پليمريزاسيون
  • فصل اول: پلیمریزاسیون مرحله‌ای (انواع مختلف ماکرو مولکول‌ها، نظم فضایی زنجیره‌های ماکرومولکول‌ها، پلیمر شدن با رشد مرحله‌ای، مقایسه رشد پلیمریزاسیون مرحله‌ای و رشد پلیمریزاسیون زنجیری، انواع مختلف پلیمریزاسیون مرحله‌ای، سینتیک پلیمریزاسیون مرحله‌ای مونومرهای شامل 2 عامل فعال، درجه‌ی پیشرفت واکنش، توزیع جرم‌های مولکول، واکنش‌های ثانویه و تعویض، روش‌های پلی کنداسیون، روش‌های مختلف پلیمریزاسیون مرحله‌ای)
 • كاربرد رياضي در مهندسي پليمر
  • فصل اول: آشنایی با مدل‌سازی فرایندهای شیمیایی و روش‌ آن‌ها (مدل‌سازی)
  • فصل دوم: معادلات دیفرانسیل معمولی (حل معادلات دیفانسیل معمولی مرتبه‌ی اول، معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم، توابع ویژه، حل دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی)
 • الاستومر
  • فصل اول: آشنایی با الاستومر (معرفی الاستومرها، خواص کلی الاستومرها و وجه تمیز آن‌ها با سایر پلیمرها)
  • فصل دوم: الاستسیته لاستیک (رفتار ترمودینامیکی، بررسی آماری، خواص دینامیک مکانیکی الاستومرها)
 • پلاستیک
  • فصل اول: مولد پلیمری (مقدمه، خواص رئولوژیکی مواد پلیمری، مواد الاستیک، مواد ویسکوالاستیک، پلی الفین‌ها، پلی‌ فلوئورو کربن‌ها، پلی وینیل‌ها، پلیمرهای اکریلیک، پلی استایدن)
  • فصل دوم: مکانیک محیط‌های پیوسته (مقدمه، انواع جریان‌های ساده، ویسکوزیته کششی، معادلات دینامیک (حرکت)، مدل‌سازی جریان‌های سازده درکانال‌های مختلف، پدیده‌های الاستیک)
 • کامپوزیت
  • فصل اول: آشنایی با کامپوزیت‌ها (مقدمه، مشخصات کامپوزیت‌ها، طبقه‌بندی کامپوزیت‌ها، ماتریس‌های پلیمری، کاربرد و مزایای کامپوزیت‌ها)
 • شیمی فیزیک پلیمرها
  • فصل اول: مقدمه‌ای بر علم پلیمر (از کوچک مولکول‌ها تا بزرگ‌ مولکول‌ها، وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی، تغییر حالت‌های اصلی در پلیمرها، سنتز و ساختار پلیمرها)
  • فصل دوم: ساختار زنجیر پلیمری (مثال‌هایی از ریز ساختارها و شکل‌های فضایی، روش‌ها و وسایل شناسایی، شیمی فیزیک واحدهای تکراری، ایزومری واحد تکراری، انواع کوپلیمرها، پلیمرهای چند جزئی، شکل‌های فضایی زنجیر و انتقال آن‌ها)
 • خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  • فصل اول: خواص فیزیکی پلیمرها (انتقال شیشه‌ای، کریستالینی)
  • فصل دوم: آشنایی با تست‌های مکانیکی (تست خزش ـ تست استهلاک تنش، تست تنش کرنش ـ تست دینامیک مکانیکی، دیگر تست‌های مکانیکی)
 • رئولوژی
  • فصل اول: بخش اول (شناسایی مواد و انواع آن، کمیت‌ها، تنسور تغییر فرم، اینوریت‌ها، فرایندهای پایا، ناپایا، توسعه یافته و توسعه نیافته، انواع سیالات، مدل ماکسول و کلوین، پدیده‌های ویسکوالاستیک)
 • انتقال حرارت
  • فصل اول: مقدمه‌ای بر انتقال حرارت – انتقال حرارت هدایتی (انتقال گرمای هدایتی، هدایت در جامدات، هدایت در مایعات، ضریب هدایت حرارتی (k)، انتقال حرارت به روش جابجایی و تششع، شار گرمایی، مفهوم مقاومت حرارتی، مقاومت‌های حرارتی برای استوانه، شعاع بحرانی عایق، دایره تخت با چشمه‌ی حرارتی، استوانه توپر با چشمه حرارتی، استوانه توخالی با چشمه یکنواخت حرارتی توزیع شده )
 • انتقال جرم
  • فصل اول: عملیات انتقال جرم (روش‌های مکانیکی، دسته‌بندی روش‌های انتقال)
  • فصل دوم: نفوذ مولکولی در سیالات (انواع مکانیزم‌های انتقال، قانون اول و دوم فیک، معادله‌ی انتقال جرم معادله‌ی نفوذ یک بعدی، پایدار در سه مختصات، ضریب نفوذ، متوسط لگاریتمی غلظت در روابط نفوذ)
 • کنترل فرایندهای پلیمری
  • فصل اول: مفاهیم اولیه‌ی کنترل فرایند (مفاهیم اولیه، اهمیت کنترل فرایند)
  • فصل دوم: تبدیل لاپلاس (قضایای لاپلاس، معکوس تبدیل لاپلاس، تحلیل ریشه‌ها)
 • مکانیک سیالات
  • فصل اول: خواص سیالات (تعریف سیال ـ لزجت سیال و تأثیر عوامل مختلف روی آن، سیال ایده‌آل ـ قانون لزجت نیوتن ـ سیالات نیوتنی و غیر نیوتی، چگالی، حجم مخصوص، وزن مخصوص و اثر دما و فشار بر آن‌ها، ضریب کشسان حجمی، فشار بخار مایعات، کشش سطحی فوفیگ)

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • اصول مهندسی پلیمریزاسیون
  • فصل اول: روش‌های عمومی تولید مواد پلیمر
  • فصل دوم: معادلات توزیع وزن مولکولی
  • فصل سوم: مبانی و سینتیک واکنش‌های شیمیایی پلیمرها
  • فصل چهارم: مدل‌سازی پلیمریزاسیون‌های مرحله‌ای
 • شيمي و سينتيک پليمريزاسيون
  • فصل اول: پلیمریزاسیون مرحله‌ای
  • فصل دوم: پلیمریزاسیون رادیکالی (مراحل پلیمریزاسیون رادیکالی، انواع شروع و شروع کننده‌ها، واکنش‌های رشد، انتقال، اختتام، تأخیر اندازنده‌ها، بازدارنده‌ها، سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی، روش‌های مختلف پلیمریزاسیون رادیکالی و هموژن، هیدروژن، پلیمریزاسیون در فاز مایع با رسوب دادن پلیمر، پلیمریزاسیون امولسیونی و سوسپانسیونی، سنتیک کوپلیمریزاسیون و روش‌های مختلف آن، اثر ضروری، اثر فضایی و فعالیت مونومرهای ولینیلک)
 • كاربرد رياضي در مهندسي پليمر
  • فصل اول: آشنایی با مدل‌سازی فرایندهای شیمیایی و روش‌ آن‌ها
  • فصل دوم: معادلات دیفرانسیل معمولی
  • فصل سوم: ماتریس (ترانهاده‌ی ماتریس، جمع ماتریس‌ها، ضرب عدد حقیقی در ماتریس، ضرب ماتریس‌ها، دترمینان، معکوس یا وارون ماتریس، حل دستگاه معادلات خطی، مقادیر ویژه، بردارهای ویژه)
  • فصل چهارم: لاپلاس (تعریف تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس چند تابع ویژه، حل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی)
  • فصل پنجم: معادلات دیفرانسیل پاره‌ای (انواع شرایط مرزی، توابع متعامد اورتوگرنال، معادله‌ی اشتورم لیوویل و انواع معادلات دیفرانسیل پاره‌ای، سری فوریه، حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای)
 • الاستومر
  • فصل اول: آشنایی با الاستومر
  • فصل دوم: الاستسیته‌ی لاستیک
  • فصل سوم: طبقه‌بندی الاستومرها (کائوچی طبیعی (NR)، الاستومرهای دی انی، الاستومرهای اشباع، الاستومرهای مقاوم به حلال، الاستومرهای مقاوم حرارتی، (ترموپلاستیک الاستومرها) TPE ها، مقایسه‌ی خواص و کاربردهای مختلف الاستومرها، محدوده عملکرد الاستومرها)
  • فصل چهارم: پرکننده‌ها و اثرات تقویت کنندگی (تعریف تقویت لاستیک، پرکننده‌ها، مکانیزم‌های تقویت کنندگی، اثر مویش یا نرم شدن در اثر تنش، مکانیزم نرم شدن در اثر کشش، خواص پرکننده‌های مختلف در تقویت کنندگی، تقویت توسط دوده، تقویت الاستومرها توسط پرکننده‌های ذره‌ای، اثرات تقویت کنندگی دوهده، رفتار پرکننده‌های سفید تقویت کننده، نانو فیلرها، اثر تقویت کنندگی الیاف بلند، تقویت الاستومرها توسط الیاف کوتاه)
 • پلاستیک
  • فصل اول: مولد پلیمری
  • فصل دوم: مکانیک محیط‌های پیوسته
  • فصل سوم: اکستروژن (مقدمه، اکسترودرهای تک مارپیچ، تقسیم‌بندی نواحی مختلف یک مارپیچ ساده، چگونگی حرکت مواد داخل اکسترودر، معادلات حرکت داخل اکسترودر، سیال نیوتنی در حال هم‌دما، جریان در کانال نیمه‌پر، تعیین توان لازم برای حرکت سیال درون کانال‌های اکسترودر، سیال نیوتنی در حالت آدیاباتیک، جریان نشتی درون اکسترودر)
 • کامپوزیت
  • فصل اول: آشنایی با کامپوزیت‌ها
  • فصل دوم: تقویت کننده‌های کیفی (مقدمه، الیاف مصنوعی، الیاف طبیعی، تقویت ماتریس با تقویت کننده کیفی)
  • فصل سوم: فرایندهای شکل‌دهی کامپوزیت‌ها (مقدمه، فرایندهای قالب باز، فرایندهای قالب بسته)
 • شیمی فیزیک پلیمرها
  • فصل اول: مقدمه‌ای بر علم پلیمر
  • فصل دوم: ساختار زنجیر پلیمری
  • فصل سوم: وزن مولکولی و ابعاد زنجیر (شاخص‌ حلالیت، ترمودینامیک اختلاط، انواع میانگین وزن مولکولی، تعیین میانگین عددی وزن مولکولی، ثرق نور، ویسکوزیته ذاتی، کروماتوگرافی ژل تراوایی)
  • فصل چهارم: محلول‌های غلیظ و نحوه‌ی جدایی قاری (جدایی قاری، جدایی قاری در سیستم پلیمر – پلیمر، نفوذ و عبور پذیری در پلیمرها، دیگر سیستم‌های چند جزئی)
 • خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  • فصل اول: خواص فیزیکی پلیمرها
  • فصل دوم: آشنایی با تست‌های مکانیکی
  • فصل سوم: مدول الاستیک (روش‌های اندازه‌گیری مدول، رابطه‌ی مدول با ساختار مولکولی)
  • فصل چهارم: خزش و افت تنش (مدل‌ها، اصول انطباق‌پذیری، تأثیر پارامترهای محیطی بر خزش و افت تنش، تأثیر پارامترهای ساختاری بر خزش و افت تنش)
 • رئولوژی
  • فصل اول: بخش اول
  • فصل دوم: بخش دوم (رفتار سیالات پلیمری با تغییر دما و وزن مولکول، مدل‌های ریاضی برای بررسی رفتار مذاب و محلول پلیمری، بررسی تنور تنش و تغییر فرم سیال نیوتنی در میدان‌های جریان مختلف، بررسی جریان کششی و انواع آن، معرفی ترم اتلاف در سیالات ویسکوالاستیک، بررسی جریان برشی ساده (درک و فشاری)، بررسی حرکت سیال در داخل لوله)
 • انتقال حرارت
  • فصل اول: مقدمه‌ای بر انتقال حرارت – انتقال حرارت هدایتی
  • فصل دوم: سطوح گسترش یافته (پره‌ها) (محاسبه‌ی مجموع حرارت انتقال یافته از پره‌ها، عملکرد پره، پره‌ی مستقیم با سطح مقطع یکنواخت و نوک آدیاباتیک، بازده کلی سطح، ترکیب پره دیوار تخت، انتقال حرارت دو بعدی دائم و بدون تولید انرژی، روش جداسازی متغیرها، تعیین نرخ انتقال گرما، ضریب شکل رسانایی گرمایی، معادلات گرما به صورت تفاضل محدود، روش موازنه انرژی، مقاومت تماس حرارتی، هدایت گرمای گذرا ناپایدار، ظرفیت حرارتی فشرده، مقدار انرژی داخلی اولیه جسم، ظرفیت فشرده (Lumped))
 • انتقال جرم
  • فصل اول: عملیات انتقال جرم
  • فصل دوم: نفوذ مولکولی در سیالات
  • فصل سوم: ضرایب انتقال جرم (ضرایب انتقال و تئوری آن، تشابه بین انتقال جرم و حرارت، انتقال جرم از بستر فیلم ریزان، جریان سیال درون بستر ثابت)
 • کنترل فرایندهای پلیمری
  • فصل اول: مفاهیم اولیه‌ی کنترل فرایند
  • فصل دوم: تبدیل لاپلاس
  • فصل سوم: مدل‌سازی دینامیکی و تابع انتقال فرایندها (مفاهیم اساسی، سیستم‌های خطی درجه‌ی اول، سیتم‌های خطی درجه‌ی دوم، خطی سازی سیستم‌های غیر خطی، انواع کنترلرها و مقایسه پاسخ‌ آن‌ها، توابع انتقال حلقه‌ی بسته، تحلیل پاسخ کنترلرها)
  • فصل چهارم: سیستم کلی کنترل (سیستم مدار باز و مدار بسته، کنترل فیدبک و فیدفوردارد، کنترل متوالی، تابع انتقال اجزا سیستم کنترل)
 • مکانیک سیالات
  • فصل اول: خواص سیالات
  • فصل دوم: استاتیک سیالات (فشار، تغییرات فشار در سیال ساکن، قانون پاسکال، تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر، مقیاس‌ها و وسایل اندازه‌گیری فشار، نیروها هدیوراستاتیک، نیروی شناوری، تعادل، تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها)
  • فصل سوم: مفاهیم جریان سیالات و معادلات مربوط به آن‌ها (روش‌های تحلیل و بررسی جریان سیالات، میدان سرعت و شتاب، انواع جریان سیالات، تجزیه و تحلیل دو قانون اساسی برای سیستم وحجم کنترل، معادله‌ی پیوستگی و قانون بقای مومنتم، جریان موسینون، بررسی رفتار سیال با استفاده از روابط دیفرانسیل)

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی