موقعیت شما :دکتری سراسری گروه علوم پزشکی وزارت علوم
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید
.

* یادآوری مهم:

1- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب (2) است.

2- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، باضریب (1) است.

3- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، باضریب (4) است.

* توجه دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده در  حال حاضر در بسته‌های آموزشی موجود نمی‌باشد.

* توجه: رشته هایی که قیمت ندارند، در حال حاضر موجود نمیباشند.

.

ردیف

نام و کد رشته امتحانی

مواد امتحانی

رشته های مرتبط که

فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند.

قیمت

(هزار تومان)

1

آمار زیستی

(کد –2601)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)

180

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- استنباط آماری

- روش های آمار زیستی

- تحلیل چند متغیره

- تحلیل بقاء

- کارآزمایی بالینی

2

آموزش بهداشت

(کد –2602)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

- آموزش پرستاری

- آموزش مامایی

- بهداشت مادر و کودک

- دکترای پزشکی

- دندانپزشکی

- دامپزشکی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- ارتباطات در آموزش بهداشت

- اصول و فلسفه آموزش بهداشت

- تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت

- جامعه شناسی پزشکی

- پویایی گروه

- آمار

3

انگل شناسی پزشکی

(کد –2603)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

- علوم آزمایشگاهی

- میکروبیولوژی

- پاتوبیولوژی

- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

- پزشکی

- دارو سازی

- دامپزشکی

360

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- تک یاخته شناسی

- کرم شناسی

- حشره شناسی پزشکی

- ایمنی شناسی

- باکتری شناسی و قارچ شناسی و هماتولوژی

- بیوشیمی

.

4

ایمنی شناسی پزشکی

(کد –2604)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

- پاتوبیولوژی

- هماتولوژی علوم آزمایشگاهی

- بیو شیمی

- میکروب شناسی

- انگل شناسی

- زیست شناسی (غیر از گرایش گیاهی)

- قارچ شناسی

- ویروس شناسی

- باکتری شناسی

- دکترای عمومی گروه پزشکی

- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- ایمنی شناسی

- بیوشیمی عمومی

- ژنتیک مولکولی

5

بیوشیمی بالینی

(کد –2605)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد داروسازی

- بیوشیمی بالینی

- بیوشیمی

- علوم تغذیه

- دکترای عمومی پزشکی

- دامپزشکی

- داروسازی

- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- بیوشیمی عمومی (ساختمانی)

- فیزیولوژی عمومی

- متابولیسم و اختلالات آن

6

ژنتیک پزشکی

(کد –2606)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک

- بیوشیمی

- ایمنی شناسی

- زیست شناسی ( گرایش های علوم سلولی و مولکولی –ژنتیک و بیوشیمی )

- زیست فناوری پزشکی

- (بیوتکنولوژی پزشکی)

- دکترای عمومی علوم پزشکی و یا متخصصان رشته های مختلف پزشکی

- دکترای علوم آزمایشگاهی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- ژنتیک پزشکی و بالینی

- ژنتیک سرطان

- ژنتیک ایمنی

- سیتوژنتیک

- ژنتیک جمعیت

- ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی

- مهندسی ژنتیک


7

فیزیوتراپی

(کد –2607)

1- زبان انگلیسی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

- دکترای عمومی پزشکی

270

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- الکتروتراپی

- تمرین درمانی

- اورتزوپروتز

- ارزشیابی و اندازه گیری

- فیزیولوژی کار

- نور و فیزیولوژی عصب و عضله

- بیومکانیک (طبیعی و غیر طبیعی)

8

فیزیولوژی

(کد –2608)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

- فیزیولوژی (انسانی ، جانوری و دام)

- زیست شناسی ( گرایش های جانوری و سلولی و مولکولی)

- پرستاری ( از جمله بیهوشی)

- مامایی

- دکترای عمومی گروه پزشکی

270

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- فیزیولوژی

- فارماکولوژی

- آناتومی

- بیوشیمی

9

فیزیک پزشکی

(کد –2609)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد رشته های فیزیک پزشکی

- فیزیک

- بیوفیزیک

- مهندسی پزشکی

- مهندسی پرتوپزشکی

- مهندسی هسته ای(گرایش پرتوپزشکی، تکنولوژی رادیولوژی)

- پرتوپزشکی

- پزشکی هسته ای

- دکترای عمومی پزشکی

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- ریاضایت در فیزیک –آمار و احتمالات

- فیزیک پزشکی ( بیو الکتریسیته، امواج صوتی و فراصوتی، جریان های پرفرکانس، نور و دیدگانی، اصول فیزیکی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی)

- فیزیک پرتوها ( فیزیک رادیولوژی، MRIرادیوتراپی پزشکی هسته ای و دوزیمتری)

- فیزیک عمومی (نور، الکتریسیته، مغناطیس، ترمودینامیک، مکانیک، الکترونیک پایه در سطح کارشناسی فیزیک)

- رادیوبیولوژی و حفاظت دربرابر پرتوهای یونساز

10

ویروس شناسی پزشکی

(کد –2610)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ویروس شناسی

- پاتوبیولوژی

- باکتری شناسی

- علوم آزمایشگاهی

- دامپزشکی

- ایمنی شناسی

- بیولوژی سلولی و مولکولی

- میکروب شناسی

- دکترای حرفه ای گروه پزشکی

- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

330

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- ویروس شناسی

- ایمنی شناسی

- بیوشیمی عمومی

-  بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی

- آمار حیاتی و اپیدمیولوژی

11

بهداشت باروری

(کد –2611)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد رشته مامایی

- کارشناسی ارشد رشته بهداشت باروری

- دکترای عمومی پزشکی

- کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با مدرک کارشناسی بهداشت عمومی

- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با مدرک کارشناسی مامایی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- بهداشت باروری

- بارداری و زایمان

- بیماری های زنان و سرطان های شایع

.

12

زیست فناوری پزشکی

(کد –2612)

1- زبان انگلیسی

- کارشناسی ارشد باکتری شناسی

- بیوشیمی

- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

- ایمنی شناسی

- ویروس شناسی

- ژنتیک

- زیست فناوری پزشکی

(بیوتکنولوژی پزشکی)

- بیوتکنولوژی کشاورزی

- بیوتکنولوژی میکروبی

- مهندسی امور دامی (گرایش ژنتیک)

- زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

- انگل شناسی

- میکروب شناسی

- قارچ شناسی

- دکترای عمومی رشته ای پزشکی ، دامپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- بیوشیمی

- ایمنی شناسی

- میکروب شناسی

- زیست شناسی سلولی و مولکولی

- ژنتیک

13

بهداشت حرفه ای

(کد –2613)

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

(بهداشت صنعتی)

- ارگونومی و سم شناسی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

- عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه صنعتی

- سم شناسی صنعتی

- بیماری های شغلی

- ارگونیمی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

- ایمنی و حوادث ناشی از کار

.

* یادآوری مهم:

1- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب (2) است.

2- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، باضریب (1) است.

3- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، باضریب (4) است.

* توجه دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده در  حال حاضر در بسته‌های آموزشی موجود نمی‌باشد.