موقعیت شما :دکتری سراسری گروه دامپزشکی
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید
.

* یادآوری مهم:

1- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب (2) است.

2- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، باضریب (1) است.

3- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، باضریب (4) است.

* توجه دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده در  حال حاضر در بسته‌های آموزشی موجود نمی‌باشد.

* توجه: رشته هایی که قیمت ندارند، در حال حاضر موجود نمیباشند.

.

ردیف

نام و کد رشته امتحانی

مواد امتحانی

رشته های مرتبط که

فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند.

قیمت

(هزار تومان)

1

جراحی دامپزشکی

(کد –2701)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- اصول جراحی و هوشبری

- جراحی عمومی دام های بزرگ

- جراحی عمومی دام های کوچک

- بیماری های اندام های حرکتی

- رادیولوژی و سونوگرافی

2

مامائی و بیماری های تولید مثل دام

(کد –2702)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- مامایی

- بیماری های تولید مثل و اورام پستان

- فیزیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

- اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی

3

بیماری های داخلی دام های کوچک

(کد –2703)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بیماری های داخلی دام های کوچک

- اصول معاینه دام

- رادیولوژی دامپزشکی

- کلینیکال پاتولوژی

4

بیماری های داخلی دامهای بزرگ

(کد –2704)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بیماری های داخلی دام های بزرگ

- اصول معاینه دام

- بیماری های متابولیک

- مسمومیت دام

.

5

رادیولوژی دامپزشکی

(کد –2705)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- رادیولوژی دامپزشکی

- فیزیک پزشکی

- کالبد شناسی استخوان و مفاصل

- بیماری های اندام های حرکتی

6

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

(کد –2706)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- کلینیکال پاتولوژی

- باکتری شناسی عمومی

- ویروس شناسی –قارچ شناسی –انگل شناسی –پاتولوژی –ایمونولوژی

7

پاتولوژی دامپزشکی

(کد –2707)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی و پزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- آیب شناسی عمومی

- آسیب شناسی اختصاصی

- اصول کالبد گشائی و نمونه برداری

- بافت شناسی

- میکروبیولوژی( باکتری –ویروس –قارچ –انگل –ایمنی شناسی )

8

بهداشت و بیماری های طیور

(کد –2708)

1- زبان انگلیسی

دکترای عمومی دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بیماری های طیور

- تغذیه و پرورش طیور

- پاتوبیولوژی( قارچ شناسی –ویروس شناسی –باکتری شناسی –ایمونولوژی –آسیب شناسی –انگل شناسی –کلینیکال پاتولوژی)

9

بیوشیمی

(کد –2709)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی –پزشکی –داروسازی –دندانپزشکی –کارشناسی ارشد: بیوشیمی –ژنتیک –سلولی و مولکولی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بیوشیمی

- کلینیکال پاتولوژی

.

10

بهداشت آبزیان

(کد –2710)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد در رشته های شیلات

- زیست شناسی ( غیر از گرایش گیاهی)

210

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بیماری های ماهی

- ماهی شناسی عمومی

- تکثیر و پرورش ماهی

11

بهداشت مواد غذایی

(کد –2711)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی ، پزشکی ، داروسازی

کارشناسی ارشد : تغذیه ، صنایع غذایی ، زیست شناسی ( غیر از گرایش گیاهی)

شیمی ، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- میکروب شناسی مواد غذایی

- شیمی مواد غذایی

- بهداشت و بازرسی گوشت

- بهداشت و صنایع شیر

- صنایع گوشت

- اپیدمیولوژی

- بیماری های مشترک انسان و دام

12

بهداشت خوراک دام

(کد –2712)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: تغذیه دام ، تغذیه طیور ، شیلات ، بهداشت مواد غذایی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- تغذیه اختصاصی دام و طیور

- بهداشت و پرورش دام و طیور

- اصول تغذیه دام

13

اپیدمیولوژی

(کد –2713)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی ، پزشکی

کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی

270

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- اصول اپیدمیولوژی

- آمار حیاتی

- بیماری های باکتریایی ، ویروسی ، انگلی و غیر واگیردار دام و طیور

- بیماری های مشترک انسان و دام

14

انگل شناسی دامپزشکی

(کد –2714)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- کرم های گرد و بیماری

- کرم های پهن و بیماری ها

- تک یاخته و بیماری ها

- بند پایان و بیماری ها

- اصول همه گیری شناسی

.

15

باکتری شناسی

(کد –2715)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

270

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- باکتری شناسی عمومی

- باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها

- ویروس شناسی و بیماری ها

- قارچ شناسی و بیماری ها

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

16

ویروس شناسی

(کد –2716)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- باکتری شناسی عمومی

- ویروس شناسی و بیماری ها

- قارچ شناسی و بیماری ها

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

17

قارچ شناسی

(کد –2717)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- قارچ شناسی و بیماری ها

- ایمنی شناسی

- باکتری شناسی عمومی

- ویروس شناسی و بیماری ها

18

ایمنی شناسی

(کد –2718)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

- باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها

- ویروس شناسی و بیماری ها

- قارچ شناسی و بیماری ها

19

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

(کد –2719)

1- زبان انگلیسی

دکتری دامپزشکی –پزشکی –داروسازی

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی پزشکی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی(به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی –ژنتیک –بیوشیمی

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- باکتری شناسی عمومی

- ویروس شناسی و بیماری ها

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

- بیوشیمی

- قارچ شناسی و بیماری ها

- اصول ژنتیک

.

20

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

(کد –2720)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- فیزیولوژی تولید مثل

- جنین شناسی

- بیوشیمی

- اصول ژنتیک

- مامایی

- اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی

21

سم شناسی

(کد –2721)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی ، داروسازی

کارشناسی ارشد: شیمی ، بیوشیمی، سم شناسی، باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی ––علوم آزمایشگاهی پزشکی – بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- سم شناسی پایه

- سم شناسی دامپزشکی

- فیزیولوژی پایه

- بیوشیمی (2)

- شیمی مواد غذایی

22

فارماکولوژی دامپزشکی

(کد –2722)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی ، داروسازی

کارشناسی ارشد: فارماکولوژی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) –سم شناسی –بیوشیمی –بیوتکنولوژی پزشکی –فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- فارماکولوژی دامپزشکی (1و2)

- فیزیولوژی

- پاتوبیولوژی ( انگل شناسی –میکروب شناسی و پاتولوژی )

- بیوشیمی

- سم شناسی

23

فیزیولوژی

(کد –2723)

1- زبان انگلیسی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی ، زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بیوشیمی ، علوم تشریحی ، علوم دامی

270

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- فیزیولوژی 1و2

- فارماکولوژی

- بیوشیمی

- بافت شناسی و آناتومی

24

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

(کد –2724)

1- زبان انگلیسی

دکتری دامپزشکی –پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین شناسی، بافت شناسی، فیزیولوژی، زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- کالبد شناسی1و2

- بافت شناسی

- کالبد شناسی پایه

- جنین شناسی

.

25

بافت شناسی دامپزشکی

(کد –2725)

1- زبان انگلیسی

دکتری دامپزشکی –پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین شناسی، بافت شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک، زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی)

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بافت شناسی 1و 2

- کالبد شناسی 1 و 2

- جننی شناسی

.

* یادآوری مهم:

1- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب (2) است.

2- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، باضریب (1) است.

3- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، باضریب (4) است.

* توجه دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده در  حال حاضر در بسته‌های آموزشی موجود نمی‌باشد.