موقعیت شما :کارشناسی ارشد – بافت شناسی دامپزشکی
امروز :  چهارشنبه 24 مهر 1398
کارشناسی ارشد - بافت شناسی دامپزشکیReviewed by Admin on Nov 18Rating:

1- زبان تخصصی و عمومی

2-جنین شناسی

3-بافت شناسی عمومی

4-بافت شناسی اختصاصی

5-کالبد شناسی

6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری

(مجموعه آموزشی 280 هزار تومان شامل موارد ذیل برای هر گرایش)

برای داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد بابت دفترچه های سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 4 سال گذشته مبلغ30 هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می شود

زبان عمومی

1- جزوه زبان عمومی

زبان تخصصی

1- جزوه زبان تخصصی

جنین شناسی

1-جزوه جنین شناسی

بافت شناسی عمومی

1- جزوه بافت شناسی عمومی

بافت شناسی اختصاصی

1-جزوه بافت شناسی اختصاصی

کالبد شناسی

1- جزوه کالبد شناسی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران استفاده شده است

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1504

بافت شناسی دامپزشکی

1- زبان تخصصی و عمومی،2-جنین شناسی،3-بافت شناسی عمومی،4-بافت شناسی اختصاصی،5-کالبد شناسی

2

2

3

3

2

1- زبان تخصصی و عمومی

2-جنین شناسی

3-بافت شناسی عمومی

4-بافت شناسی اختصاصی

5-کالبد شناسی

6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری

(مجموعه آموزشی 280 هزار تومان شامل موارد ذیل برای هر گرایش)

برای داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد بابت دفترچه های سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 4 سال گذشته مبلغ30 هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می شود

زبان عمومی

1- جزوه زبان عمومی

زبان تخصصی

1- جزوه زبان تخصصی

جنین شناسی

1-جزوه جنین شناسی

بافت شناسی عمومی

1- جزوه بافت شناسی عمومی

بافت شناسی اختصاصی

1-جزوه بافت شناسی اختصاصی

کالبد شناسی

1- جزوه کالبد شناسی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران استفاده شده است

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1504

بافت شناسی دامپزشکی

1- زبان تخصصی و عمومی،2-جنین شناسی،3-بافت شناسی عمومی،4-بافت شناسی اختصاصی،5-کالبد شناسی

2

2

3

3

2