موقعیت شما :1267 – آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مکانیک تمام گرایشها
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1267 - آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مکانیک تمام گرایشهاReviewed by Admin on Jun 16Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • ریاضی عمومی ۱
  • تابع و ویژگی‌های آن (مفهوم تابع، توابع زوج و فرد، تابع پوششی، توابع صعودی و نزولی، تابع معکوس، ترکیب دو تابع، تابع متناوب)
  • حد و توابع پیوسته (مفهوم حد، قضایای حد، حد در بی‌نهایت، پیوستگی)
 • ریاضی عمومی ۲
  • جبر خطی و هندسه‌ی تحلیلی (بردارها و اعمال بر آن‌ها، معادله‌ی خط، پاره‌خط و صفحه در فضا، وضع نسبی دو خط، وضع نسبی دو صفحه، دستگاه خطی، انواع ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن)
  • رویه‌ها و خم‌ها (تابع‌های برداری و حرکت، بردار مکان، سرعت، شتاب، طول خم، خمیدگی، تاب و دستگاه TNB، سرعت و شتاب در مختصات قطبی)
 • معادلات دیفرانسیل
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول (معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات همگن، معادلات مرتبه‌ی اول خطی، معادله‌ی برنولی، معادله‌ی کامل، مسیر متعامد، پوش منحنی)
 • ریاضی مهندسی
  • سری و انتگرال فوریه (سری فوریه‌ی توابع زوج و فرد، تساوی پارسیوال، سری فوریه‌ی توابع دومتغیره، انتگرال فوریه)
  • معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (معادلات خطی مرتبه‌ی اول، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم خطی، روش جداسازی، تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات)
 • زبان عمومی و تخصصی
  • زبان عمومی
 • ترمودینامیک
  • تعاریف و مفاهیم اولیه (خواص و حالت ماده، ابزارهای اندازه‌گیری فشار، قانون صفرم ترمودینامیک، انبساط بر اثر دما)
  • ماده‌ی خالص و ویژگی‌های آن (تعادل فازها، رفتار گازها)
  • کار و حرارت (مفهوم کار، کار در یک فرایند تعادلی، کار در یک فرایند غیرتعادلی، حرارت)
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیال (استاتیک و معادلات آن، نیروی شناوری، تعادل نسبی در سیالات)
  • مفاهیم و معادلات اصلی جریان (مشخصه‌های جریان، پره‌های ساکن، پره‌های متحرک، پرش هیدرولیکی)
 • انتقال حرارت
  • مفاهیم اولیه
  • رسانایی گرما (معادله‌ی نرخ رسانایی، معادله‌ی عمومی هدایت، شرایط مرزی، اولیه و میانی)
  • رسانایی گرمایی دائم و یک بعدی (دیوار تخت، سیستم‌های شعاعی)
 • استاتیک
  • تحلیل برداری نیرو و گشتاور (بردارها، دستگاه نیروهای دوبعدی، دستگاه نیروهای سه‌بعدی)
  • تعادل یک جسم صلب (تعادل در حالت دوبعدی، تعادل در فضا)
 • مقاومت مصالح
  • تنش و کرنش (تنش محوری، تنش لهیدگی، تانسور تنش، قانون هوک، تمرکز تنش، مسائل نامعین، تغییر شکل‌های موسان)
  • تبدیل و تحلیل کرنش (دایره‌ی مور و کاربرد آن، تبدیل کرنش‌ها)
 • طراحی اجزا
  • تحلیل تنش (دایره‌ی مور، روابط تنش – کرنش، تعادل، برش و گشتاور، توابع منفرد، پیچش، اثرات درجه حرارت، ستون اویلر، خواص مواد، تئوری‌های واماندگی، گسیختگی)
  • طراحی بر اساس مقاومت خستگی (خستگی کم‌چرخه و پرچرخه، تنش‌های نوسانی، پیچش، طراحی محورها)
 • دینامیک
  • سینماتیک ذره (حرکت مستقیم‌الخط، حرکت در صفحه، حرکت پرتابه‌ای، حرکت نسبی، حرکت ذره‌های متصل به هم و مقید)
  • سینتیک ذره (معادلات حرکت، اندازه‌ی حرکت و ضربه‌ی خطی و زاویه‌ای، پایستاری اندازه‌ی حرکت، کار و انرژی، حرکت تحت تأثیر نیروی مرکزی، بقای انرژی)
 • ارتعاشات
  • تعاریف و مفاهیم اولیه (اجزای مختلف سیستم‌های ارتعاشی، ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی، معادلات حرکت و فرکانس طبیعی، ارتعاشات آزاد بدون استهلاک، ارتعاشات آزاد با استهلاک)
 • دینامیک ماشین
  • سینماتیک و دینامیک ماشین (ماشین، زنجیره، انواع مکانیزم، درجه آزادی، مرکز آنی، تعیین سرعت در مکانیزم‌ها به روش سرعت‌های نسبی، چرخ طیار)
 • کنترل
  • انواع سیستم‌های کنترل
  • تبدیل لاپلاس

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • ریاضی عمومی ۱
  • تابع و ویژگی‌های آن (مفهوم تابع، توابع زوج و فرد، تابع پوششی، توابع صعودی و نزولی، تابع معکوس، ترکیب دو تابع، تابع متناوب)
  • حد و توابع پیوسته (مفهوم حد، قضایای حد، حد در بی‌نهایت، پیوستگی)
  • مشتق و کاربردهای آن (قضایای مشتق‌گیری، ماکزیمم و مینیمم تابع، قضیه‌ی لاگرانژ، قضیه‌ی کوشی، قاعده‌ی هوپیتال)
 • ریاضی عمومی ۲
  • جبر خطی و هندسه‌ی تحلیلی (بردارها و اعمال بر آن‌ها، معادله‌ی خط، پاره‌خط و صفحه در فضا، وضع نسبی دو خط، وضع نسبی دو صفحه، دستگاه خطی، انواع ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن)
  • رویه‌ها و خم‌ها (تابع‌های برداری و حرکت، بردار مکان، سرعت، شتاب، طول خم، خمیدگی، تاب و دستگاه TNB، سرعت و شتاب در مختصات قطبی)
  • توابع چند متغیره
  • مشتق و کاربردهای مشتق (نمودار و خم تراز، حد و پیوستگی، توابع سه متغیره و بیشتر، مشتقات جزئی، مشتق‌پذیری، قاعده‌ی زنجیره‌ای، مشتق جزئی با متغیرهای مقید، گرادیان و مشتقات جهتی، ویژگی‌های جبری بردارهای گرادیان، مماس و قائم بر رویه و خم، مشتق‌گیری ضمنی)
 • معادلات دیفرانسیل
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول (معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات همگن، معادلات مرتبه‌ی اول خطی، معادله‌ی برنولی، معادله‌ی کامل، مسیر متعامد، پوش منحنی)
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی 2 و بالاتر (معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی 2 با ضرایب ثابت، معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی nام با ضرائب ثابت، معادله‌ی دیفرانسیل کوشی – اویلر مرتبه‌ی 2 و بالاتر، روش ضرایب نامعین، روش اپراتور معکوس، اپراتور D و خواص آن، معادلات خطی غیرهمگن)
  • حل معادله به کمک سری‌ها (سری تیلور و لوران، حل معادله حول نقطه‌ی عادی، سری فروبنیوس و حل معادلات، معادله‌ی لژاندر، معادله‌ی بسل، انتگرال از تابع بسل، معادلات قابل تبدیل به معادله‌ی بسل، معادله‌ی بسل پیراسته)
 • ریاضی مهندسی
  • سری و انتگرال فوریه (سری فوریه‌ی توابع زوج و فرد، تساوی پارسیوال، سری فوریه‌ی توابع دومتغیره، انتگرال فوریه)
  • معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (معادلات خطی مرتبه‌ی اول، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم خطی، روش جداسازی، تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات)
  • توابع مختلط (تابع مختلط، حد و پیوستگی، مشتق و تابع تحلیلی)
  • نگاشت (توابع خطی، نگاشت همدیس، تبدیل خطی، نگاشت‌های مختلف)
 • زبان عمومی و تخصصی
  • زبان عمومی و تخصصی
 • ترمودینامیک
  • تعاریف و مفاهیم اولیه (خواص و حالت ماده، ابزارهای اندازه‌گیری فشار، قانون صفرم ترمودینامیک، انبساط بر اثر دما)
  • ماده‌ی خالص و ویژگی‌های آن (تعادل فازها، رفتار گازها)
  • کار و حرارت (مفهوم کار، کار در یک فرایند تعادلی، کار در یک فرایند غیرتعادلی، حرارت)
  • قانون اول ترمودینامیک (قانون اول برای یک سیستم بسته، آنتالپی، گرمای ویژه، عبارت قانون اول برای حجم کنترل، فرایند اختناق)
  • قانون دوم ترمودینامیک (ماشین‌های حرارتی و برودتی، کارایی، بیان‌های قانون دوم ترمودینامیک، فرایند بازگشت‌پذیر، چرخه‌ی کارنو)
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیال (استاتیک و معادلات آن، نیروی شناوری، تعادل نسبی در سیالات)
  • مفاهیم و معادلات اصلی جریان (مشخصه‌های جریان، پره‌های ساکن، پره‌های متحرک، پرش هیدرولیکی)
  • آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی (قضیه‌ی باکینگهام، پارامترهای بدون بعد، مطالعه روی مدل‌ها)
  • جریان لزج در لوله‌ها (جریان آرام و مغشوش، جریان توسعه یافته، جریان خارجی و داخلی، معادلات ناویر استوکس، تلفات در لوله‌ها)
 • انتقال حرارت
  • مفاهیم اولیه
  • رسانایی گرما (معادله‌ی نرخ رسانایی، معادله‌ی عمومی هدایت، شرایط مرزی، اولیه و میانی)
  • رسانایی گرمایی دائم و یک بعدی (دیوار تخت، سیستم‌های شعاعی)
  • رسانایی گرمایی دائم و دو بعدی (روش تحلیلی، روش ترسیمی، روش عددی، رسانایی گذرا، روش ظرفیت فشرده، اثرهای مکانی، جسم نیمه بی‌نهایت، حل عددی معادله‌ی گذرای انتقال حرارت)
  • جابه‌جایی اجباری ( لایه‌ی مرزی جابه‌جایی، جریان آرام و مغشوش، معادله‌های انتقال حرارت جابه‌جایی، تشابه لایه‌ی مرزی سرعت و حرارت، پارامترهای بدون بعد، اثرات اغتشاش)
 • استاتیک
  • تحلیل برداری نیرو و گشتاور (بردارها، دستگاه نیروهای دوبعدی، دستگاه نیروهای سه‌بعدی)
  • تعادل یک جسم صلب (تعادل در حالت دوبعدی، تعادل در فضا)
  • تحلیل سازه‌ها (خرپاها، قاب و ماشین)
 • مقاومت مصالح
  • تنش و کرنش (تنش محوری، تنش لهیدگی، تانسور تنش، قانون هوک، تمرکز تنش، مسائل نامعین، تغییر شکل‌های موسان)
  • تبدیل و تحلیل کرنش (دایره‌ی مور و کاربرد آن، تبدیل کرنش‌ها)
  • تنش در مخازن تحت فشار و معیارهای شکست (کرنش‌های طولی و محیطی، پوسته‌های دوار متقارن، معیارهای شکست)
  • پیچش (پیچش مقاطع دایروی، پیچش مقاطع غیردایروی، پیچش مقاطع نازک بسته، شکست مقاطع)
  • خمش (خمش ناب، تیرهای مرکب، تیرهای بتنی، خمش پلاستیک‌ تیرها، خمش تیرهای خمیده، خمش کج)
 • طراحی اجزا
  • تحلیل تنش (دایره‌ی مور، روابط تنش – کرنش، تعادل، برش و گشتاور، توابع منفرد، پیچش، اثرات درجه حرارت، ستون اویلر، خواص مواد، تئوری‌های واماندگی، گسیختگی)
  • طراحی بر اساس مقاومت خستگی (خستگی کم‌چرخه و پرچرخه، تنش‌های نوسانی، پیچش، طراحی محورها)
  • پیچ و پرچ و خار (استاندارد پیچ‌ها، تنش در پیچ، پیش بار، گشتاور محکم کردن، تعیین بار نهایی مؤثر در پیچ و اعضا، بار خستگی در پیچ، بررسی گروه پیچ‌ها، خارها)
  • جوش (جوش و تحلیل تنش، اتصال جوش تحت تأثیر بار برشی خارج از مرکز در صفحه جوش، اتصال جوش تحت تأثیر بار برشی خارج از صفحه جوش)
  • فنرهای مکانیکی (تنش در فنرهای مارپیچ، اثر انحنا یا خمیدگی، فنرهای کششی، فنرهای فشاری، مواد فنر، بارگذاری خستگی، تغییر شکل فنر، انواع فنرها)
 • دینامیک
  • سینماتیک ذره (حرکت مستقیم‌الخط، حرکت در صفحه، حرکت پرتابه‌ای، حرکت نسبی، حرکت ذره‌های متصل به هم و مقید)
  • سینتیک ذره (معادلات حرکت، اندازه‌ی حرکت و ضربه‌ی خطی و زاویه‌ای، پایستاری اندازه‌ی حرکت، کار و انرژی، حرکت تحت تأثیر نیروی مرکزی، بقای انرژی)
  • سینتیک ذرات (کار و انرژی، اندازه حرکت و ضربه، بقای انرژی، بقای اندازه حرکت، ضربه و برخورد، برخورد و زاویه‌دار، حرکت نسبی)
 • ارتعاشات
  • تعاریف و مفاهیم اولیه (اجزای مختلف سیستم‌های ارتعاشی، ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی، معادلات حرکت و فرکانس طبیعی، ارتعاشات آزاد بدون استهلاک، ارتعاشات آزاد با استهلاک)
  • ارتعاشات اجباری (ارتعاشات هارمونیک اجباری، ناموزونی چرخشی، نامیزانی روتور، لنگی محورهای چرخان، جداسازی ارتعاش، تشدید، انرژی تلف شده در اثر میرایی)
 • دینامیک ماشین
  • سینماتیک و دینامیک ماشین (ماشین، زنجیره، انواع مکانیزم، درجه‌ی آزادی، مرکز آنی، تعیین سرعت در مکانیزم‌ها به روش سرعت‌های نسبی، چرخ طیار، سرعت‌های دورانی بحرانی و ارتعاشات در شفت‌ها، مکانیزم‌های معادل، اثرات ژیروسکوپی، چرخ‌دنده‌ها، روابط چرخ دنده‌ها، مجموعه چرخ دهنده‌های خورشیدی)
 • کنترل
  • انواع سیستم‌های کنترل
  • تبدیل لاپلاس
  • مدل‌سازی ریاضی سیستم‌های دینامیکی (مدل ریاضی، تابع تبدیل، نمودار بلوکی، خطی‌سازی مدل‌های غیرخطی، مدل‌سازی در فضای حالت)
  • تحلیل پاسخ‌گذرا (بررسی پاسخ سیستم در حوزه‌ی زمان، سیستم‌های مرتبه‌ی اول، پاسخ ضربه، پاسخ پله)
  • سیستم مرتبه‌ی دوم

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی