موقعیت شما :1272 – آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مواد تمام گرایشها
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1272 - آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مواد تمام گرایشهاReviewed by Admin on Jun 18Rating:

 آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • درس‌های ۱ تا ۴ کتاب زبان تخصصی متالوژی
 • شیمی فیزیک و ترمودینامیک
  • روابط مربوط به گازها
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون دوم ترمودینامیک
 • خواص فیزیکی مواد
  • کریستالوگرافی
  • پیوندهای اتمی در کریستال‌ها
  • کاربرد اشعه x
 • خواص مکانیکی مواد
  • مفاهیم تنش و کرنش
  • معیارهای تسلیم
  • آزمون کشش (منحنی تنش-کرنش مهندسی و حقیقی، ناپایداری در کشش، توزیع تنش در ناحیه‌ی گلویی)
 • استحاله‌ی فازها و نمودارهای تعادلی
  • نفوذ (مکانیزم‌های اتمی نفوذ، قانون اول فیک، اثر دما بر نفوذ، قانون دوم فیک و انوع سیستم‌های نفوذی، نفوذ در برخورد، نفوذ جای خالی، نفوذ در آلیاژها، پدیده کرکندال و روابط دارکن، موبیلیته اتمی)
  • فصل مشترک‌های اتمی (انرژی آزاد فصل مشترک، فصل مشترک جامد/بخار، مرز دانه، رشد دانه)

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • درس‌های ۱ تا ۴ کتاب زبان تخصصی متالوژی
  • درس‌های ۵ تا ۸ کتاب زبان تخصصی متالوژی
 • شیمی فیزیک و ترمودینامیک
  • روابط مربوط به گازها
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون دوم ترمودینامیک
  • آنتروپی آماری
  • توابع ترمودینامیکی
  • قانون سوم ترمودینامیک
 • خواص فیزیکی مواد
  • کریستالوگرافی
  • پیوندهای اتمی در کریستال‌ها
  • کاربرد اشعه x
  • عیوب کریستالی
  • محلول جامد و انواع ترکیبات
  • قانون فازهای گیبس
  • نمودارهای فازی دوتایی و انواع واکنش‌ها
  • منحنی‌های G-X سیستم‌های دوتایی
  • عدد اندازه‌ی دانه
 • خواص مکانیکی مواد
  • مفاهیم تنش و کرنش
  • معیارهای تسلیم
  • آزمون کشش (منحنی تنش-کرنش مهندسی و حقیقی، ناپایداری در کشش، توزیع تنش در ناحیه‌ی گلویی، اثر آهنگ کرنش بر خواص جریان، تأثیر دما بر خواص جریان)
  • پدیده‌ی نقطه‌ی تسلیم
  • آزمون فشار
  • اثر باوشینگر
  • انواع آزمون سختی
  • انواع عیوب کریستالی
  • مکانیزم‌های تغییر شکل
  • نا‌به‌جایی
 • استحاله‌ی فازها و نمودارهای تعادلی
  • نفوذ (مکانیزم‌های اتمی نفوذ، قانون اول فیک، اثر دما بر نفوذ، قانون دوم فیک و انوع سیستم‌های نفوذی، نفوذ در برخورد، نفوذ جای خالی، نفوذ در آلیاژها، پدیده کرکندال و روابط دارکن، موبیلیته اتمی)
  • فصل مشترک‌های اتمی (انرژی آزاد فصل مشترک، فصل مشترک جامد/بخار، مرز دانه، رشد دانه، فصل مشترک‌های بین فازی در جامدات، آثار انرژی فصل مشترک، فصل مشترک سرشی و غیر سرشی، فصل مشترک جامد/مذاب)
  • انجماد (انواع جوانه‌زنی و آهنگ‌های آن، رشد یک جامد خالص)

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی