موقعیت شما :دوره حضوری کارشناسی ارشد كشاورزي
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

دوره های حضوری به دليل تراكم كاري در قسمت بسته هاي آموزشي 3 مقطع دكتري،كارشناسي ارشد و كارداني در گروه هاي دانشگاه سراسري آزاد و وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوي برگزار نمي گردد.

لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید

1301 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری

1302 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی-آبیاری

1303 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

1304 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

1305 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

1306 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

1307 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری

1308 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- علوم خاک

1309 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1310 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی تولیدات گیاهی

1311 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی منابع طبیعی- شیلات

1312 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی منابع طبیعی

1313 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

1314 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی

1315 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

1317 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

1319 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی

1320 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- هواشناسی کشاورزی

1321 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی

1322 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

1323 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی

1324 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی

1325 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

1326 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرزه

1327 -دوره حضوری کارشناسی ارشد- مدیریت کشاورزی