موقعیت شما :1118 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم تربیتی 2
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
1118 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم تربیتی 2Reviewed by Admin on Jul 20Rating:

مشاوره و راهنمایی كد 1118

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

15%

 

آمار و روش تحقيق

A

دكتر فرجي

پنج شنبه 19:30-14:30

50

177000

159000

150000

 

B

استاد سورانی

سه شنبه20-16

زبان تخصصي

خانم جعفری

دوشنبه 19:30-16:30

40

140000

126000

119000

کاربرد آزمونهای روانی

دکتر شیر افکن

جمعه 14-11

36

126000

113000

107000

روانشناسی شخصیت

دکتر شیر افکن

جمعه 11-8

36

126000

113000

107000

نظریه های مشاوره-مبانی مشاوره اصول و فنون مشاوره

دکتر شیر افکن

چهار شنبه 20-15

70

245000

220000

208000

 

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

                     

 

         نحوه محاسبه شهریه :

    از 0 تا 100 ساعت ……….. 10%

    از 101 تا 200 ساعت ……….. 15%

   شهریه کلیه دروس با 25 % تخفیف : (691000)

   كودكان استثنايي كد 1118

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

15%

 

آمار و روش تحقيق

A

دكتر فرجي

پنج شنبه 19:30-14:30

50

177000

159000

150000

 
 

B

استاد سورانی

سه شنبه20-16

 

زبان تخصصي

خانم جعفری

دوشنبه  30/19-30/16

40

140000

126000

119000

روانشناسي  كودكان استثنايي

خانم دکتر علی بیگی

چهار شنبه17-14:30

40

140000

126000

119000

روانشناسي عمومي

خانم توکلی

جمعه 14-12

33

115000

103000

98000

روانشناسي رشد

خانم دکتر زنوزیان

جمعه 12-10

33

115000

103000

98000

سنجش و اندازه گيري

استاد سورانی

سه شنبه 16-13

30

105000

95000

89000

روانشناسي تربيتي

استاد مخبر

شنبه 20-17

30

105000

95000

89000

آموزش و پروش كودكان استثنايي

استاد مخبر

شنبه  17-15

24

84000

75000

71000

 

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

 
 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 
 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 
                             

نحوه محاسبه شهریه :

از 0 تا 100 ساعت ……….. 10%

از 101 تا 250 ساعت ……….15.%

شهریه کلیه دروس با 25% تخفیف : (816000 )

 

 

 

روانشناسی تربیتی كد 1118

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

15%

 

آمار و روش تحقيق

A

دكتر فرجي

پنج شنبه 19:30-14:30

50

177000

159000

150000

 
 

B

استاد سورانی

سه شنبه20-16

 

زبان تخصصي

خانم جعفری

دوشنبه  30/19-30/16

40

140000

126000

119000

روانشناسي عمومي

خانم توکلی

جمعه 14-12

33

115000

103000

98000

روانشناسي رشد

خانم دکترزنوزیان

جمعه 12-10

33

115000

103000

98000

روانشناسي تربیتی

استاد مخبر

شنبه 20-17

30

105000

95000

89000

 

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

 
 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 
 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 
                             

            

نحوه محاسبه شهریه :

از صفر تا 100 ساعت ……….. 10%

از 101 تا 200 ساعت ……….. 15%

شهریه کلیه دروس با 25% تخفیف :(570000)