موقعیت شما :1142 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریت
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
1142 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریتReviewed by Admin on Jul 20Rating:

مدیریت بازرگانی کد 1142

 

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان)

10%

20%

 

رياضی کاربردی

 

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

140000

126000

112000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 16:30-12:30

آمار کاربردی

 

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

140000

126000

112000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 20:30-16:30

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر نظری

چهار شنبه 30/20-30/16

44

154000

139000

123000

B

دکتر اسدالهی

پنجشنبه 12-8

تئوری مدیریت

A

دكتر ناصرالمعمار

جمعه  12-8

52

182000

164000

146000

B

دكترآقایی

دوشنبه 20:30-16:30

C

دکتر ناصر المعمار

پنج شنبه 13-9

زبان تخصصي

A

دكتر ناصرالمعمار

شنبه 20-17

40

140000

126000

112000

B

دکترعسکری

دو شنبه 16-13

تحقيق در عمليات

دكتر خاتمی فیروز آبادی

سه شنبه20:30-16:30

40

140000

126000

112000

مديريت مالی

دکتر اسد اللهی

جمعه   15:30-12

30

105000

95000

84000

بازاريابی

دكتر مشهدی

جمعه 18:30-15:30

33

116000

102000

93000

زبان عمومي ‌

 

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 

 

        

                      مديريت ماالی – بازرگانی : دروس مشترک و پايه + پژوهش ، بازاريابی و مديريت مالی

                    *توجه : آمار کاربردی مربوط به درس آمار كاربردي براي دانشجوياني با مدرك فني و مهندسي و                                       

                     يا دانشجوياني با پايه رياضي قوي ارائه شده است.

      از 0 تا 150ساعت ………….. 10%

      از 151 تا 250ساعت…………… 20%

 

     شهریه  کلیه دروس با 30% تخفیف :870000 تومان

 

 

 

 

مجموعه مديريت (صنعتي ، انتقال تکنولوژی )كد1142

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

20%   

 

رياضی کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

140000

126000

112000

 

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 16:30-12:30

 

آمار کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

140000

126000

112000

 

B

مهندس انصاری

چهارشنبه  20:30-16:30

 

 

A

دکتر نظری

چهار شنبه 30/20-30/16

44

154000

 

139000

 

123000

 

 

اقتصاد خرد و کلان

 

B

دکتر اسدالهی

پنجشنبه 12-8

 

تئوری مدیریت

A

دكتر ناصرالمعمار

جمعه  12-8

52

182000

 

164000

 

146000

 

 

B

دكترآقایی

دوشنبه 20:30-16:30

 

C

دکتر ناصر المعمار

پنج شنبه 13-9

 

زبان تخصصي

A

دكتر ناصرالمعمار

شنبه 20-17

40

 

140000

 

126000

 

112000

 

B

دکترعسکری

دو شنبه 16-13

 

تحقيق در عمليات

 

دكتر خاتمی فیروز آبادی

سه شنبه20:30-16:30

40

140000

126000

112000

 

مديريت توليد

مهندس شفیعی

جمعه15:30-12:30

30

105000

95000

89000

 

زبان عمومي

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 

 

*توجه : آمار کاربردی مربوط به درس آمار كاربردي براي دانشجوياني با مدرك فني و مهندسي و يا دانشجوياني با پايه رياضي قوي ارائه شده است.

نحوه محاسبه شهریه :

از 0 ساعت تا 100 ………….. 10%

از 101 ساعت تا 250  ………….  20%

 

شهریه کلیه دروس با 30% تخفیف : 789000 تومان

 

 

 

مجموعه مديريت (فناوری اطلاعات) كد 1142

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

20%

 

 

رياضی کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

140000

126000

112000

 

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 16:30-12:30

 

آمار کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

140000

126000

112000

 

B

مهندس انصاری

چهارشنبه20:30-16:30

 

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر نظری

چهار شنبه30/20-30/16

44

154000

139000

123000

 

B

دکتر اسدالهی

پنجشنبه 12-8

 

تئوری مدیریت

A

دكتر ناصرالمعمار

جمعه  12-8

52

182000

164000

146000

 

B

دکتر آقایی

دوشنبه 20:30-16:30

 

C

دکتر ناصر المعمار

پنج شنبه 13-9

 

زبان تخصصي

A

دكتر ناصرالمعمار

شنبه 20-17

40

140000

126000

112000

 

B

دكترعسکری

دو شنبه 16-13

 

تحقيق در عمليات

دكتر خاتمی فیروز آبادی

سه شنبه20:30-16:30

40

140000

126000

112000

 

مديريت توليد

مهندس شفیعی

جمعه15:30-12:30

30

105000

95000

89000

 

بازاريابی

دكتر مشهدی

جمعه 18:30-15:30

30

105000

95000

89000

 

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 

* توجه : آمار کاربردی مربوط به درس آمار كاربردي براي دانشجوياني با مدرك فني و مهندسي و يا دانشجوياني با پايه رياضي قوي ارائه شده است.

نحوه محا سبه شهریه:

از0تا 100ساعت …………..10%

از101ساعت تا 250ساعت …………..20%

 

شهریه کلیه دروس با 30% تخفیف:870000 تومان

 

 

 

 

 

مجموعه مديريت (دولتی) كد 1142

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

20%

 

رياضی کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

140000

126000

112000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 16:30-12:30

آمار کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

140000

126000

112000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه20:30-16:30

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر نظری

چهار شنبه30/20-30/16

44

154000

 

139000

 

123000

 

B

دکتر اسدالهی

پنجشنبه 12-8

تئوری مدیریت

A

دكتر ناصرالمعمار

جمعه  12-8

52

 

182000

 

 

164000

 

 

146000

 

B

دكترآقایی

دوشنبه 20:30-16:30

C

دکتر ناصر المعمار

پنج شنبه 13-9

زبان تخصصي

A

دكتر ناصرالمعمار

شنبه 20-17

40

 

 

140000

 

 

126000

 

 

112000

B

دكترعسکری

دو شنبه 16-13

حسابداری دولتی،مالیه و بودجه

دکتر حسینی

جمعه 17:30-12:30

60

210000

189000

168000

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

92000

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 

*توجه : كد آمار کاربردی مربوط به درس آمار كاربردي براي دانشجوياني با مدرك فني و مهندسي و يا دانشجوياني با پايه رياضي قوي ارائه شده است.

نحوه محاسبه شهریه :

0 تا 100ساعت …………………………………….10%

از101 ساعت تا 150ساعت …………………………………….15%

 

شهریه کلیه دروس با 30% تخفیف:765000 تومان

 

 

 

 

 

 

مجموعه مديريت (كارآفريني) كد 1142

 

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان

10%

رياضی کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

140000

126000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 16:30-12:30

آمار کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

140000

126000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه20:30-16:30

اقتصاد خرد و کلان

A

دکتر نظری

چهار شنبه  30/20-30/16

44

154000

 

139000

 

B

دکتر اسدالهی

پنجشنبه 12-8

تئوری مدیریت

A

دكتر ناصرالمعمار

جمعه  12-8

52

 

182000

 

 

164000

 

B

دكترآقایی

دوشنبه 20:30-16:30

C

دکتر ناصر المعمار

پنج شنبه 13-9

زبان تخصصي

A

دكتر ناصرالمعمار

شنبه 20-17

40

 

 

140000

 

 

126000

B

دكترعسکری

دو شنبه 16-13

زبان عمومي

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

*توجه : كد آمار کاربردی مربوط به درس آمار كاربردي براي دانشجوياني با مدرك فني و مهندسي و يا دانشجوياني با پايه رياضي قوي ارائه شده است.

      نحوه محاسبه شهریه :

  

  از 0 تا 120 ساعت………… 10%

شهریه کلیه دروس با 30 % تخفیف :  618000 تومان