موقعیت شما :دوره حضوری کارشناسی ارشد علوم انساني
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

دوره های حضوری به دليل تراكم كاري در قسمت بسته هاي آموزشي 3 مقطع دكتري،كارشناسي ارشد و كارداني در گروه هاي دانشگاه سراسري آزاد و وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوي برگزار نمي گردد.

رشته

ردیف

رشته

ردیف

مديريت بازرگاني

1

روانشناسی شخصیت

14

مديريت صنعتي

2

روانشناسي عمومي

15

مديريت فناوري اطلاعات

3

روانسنجي

16

مديريت دولتي

4

روانشناسي صتعتي و سازماني

17

مديرت اجرايي وشهري

5

روانشناسي تربيتي

18

مجموعه حسابداري

6

مشاوره وراهنمايي

19

مجموعه علوم اقتصادي

7

کودکان استثنائی

20

زبان شناسي

8

مطالعات زنان

21

مترچمي زبان

9

علوم تربیتی 2

22

آموزش زبان

10

امور فرهنگی

23

جامعه شناسي

11

مدیریت خدمات و بهداشت درمانی

24

پژوهش علوم اجتماعي

12

روانشناسي باليني

13

لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید

1101 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان و ادبیات فارسی

1102 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم جغرافیایی

1103 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1104 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان عربی

1105 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم اقتصادی

1106 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1107 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه تاریخ

1108 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم اجتماعی

1109 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- فرهنگ و زبانهای باستانی

1110 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان شناسی

1111 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم قرآن و حدیث

1112 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

1113 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی

1114 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه الهیات و معارف اسلامی

1115 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی

1116 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه فلسفه

1117 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم تربیتی 1

1118 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم تربیتی 2

1119 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1120 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان فرانسه

1121 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان انگلیسی

1122 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان روسی

1123 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم تربیتی 3

1124 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه زبان آلمانی

1125 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریت جهانگردی

1126 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه حقوق

1127 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه ایرانشناسی

1128 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- آموزش زبان ژاپنی

1130 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

1132 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- باستان شناسی

1133 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه روانشناسی

1134 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- حسابداری

1137 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مطالعات زنان

1138 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

1139 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مدد کاری اجتماعی

1140 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- پژوهش علوم اجتماعی

1142 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریت

1146 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

1148 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریت اجرایی

1152 -   دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدرسی معارف اسلامی