موقعیت شما :دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی (صفحه دوم)
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

ادامه بسته های آموزشی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی

.

برای مشاهده صفحه اول بسته های آموزشی دکتری تخصصی سراسری سال 1391 گروه کشاورزی اینجا کلیک کنید.

.

41

مجموعه جنگل داری

- جنگل داری و اقتصاد جنگل

(کد –2441)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

- جنگلداری (کلیه گرایش ها)

- مرتع

- علوم گیاهی

- محیط زیست

330

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

خاک شناسی جنگل –اکولوژی جنگل –جاده سازی جنگل –اندازه گیری جنگل –حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

بیومتری جنگل –مدیریت پایدار جنگل –مسایل اقتصادی و اجتماعی جنگل سنجش از دور

42

مجموعه جنگل داری

- جنگل داری و علوم جنگل

(کد –2442)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

- جنگلداری (کلیه گرایش ها)

- مرتع

- علوم گیاهی

- محیط زیست

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

خاک شناسی جنگل –اکولوژی جنگل –جاده سازی جنگل –اندازه گیری جنگل –حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی –بهره برداری جنگل–حفاظت و نگهداری جاده های جنگلی

43

مجموعه جنگل داری

- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

(کد –2443)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

- جنگلداری (کلیه گرایش ها)

- مرتع

- علوم گیاهی

- محیط زیست

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

خاک شناسی جنگل –اکولوژی جنگل –جاده سازی جنگل –اندازه گیری جنگل –حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

بیولوژی جنگل –جنگل شناسی و جامعه شناسی گیاهی –اصلاح نژاد درختان جنگلی - مبارزه بیولوژیک و حمایت جنگل

44

مجموعه شیلات

- تکثیر و پرورش

(کد –2444)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی شیلات

(کلیه گرایش های مربوطه)

- محیط زیست

- دامپروری

- دامپزشکی

- زیست شناسی

(به جز گرایش گیاهی)

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی –آبزیان و غذای زنده- مدیریت آبزی پروری (بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه)

.

45

مجموعه شیلات

- فرآوری محصولات شیلاتی

(کد - 2445)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی شیلات

(کلیه گرایش های مربوطه)

- محیط زیست

- دامپروری

- دامپزشکی

- زیست شناسی

(به جز گرایش گیاهی)

250

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-فرآوری آبزیان (روشهای تکمیلی فرآوری ، مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی)

-فناوری آبزیان(بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی، کنترل کیفی تکمیلی)

46

مجموعه شیلات

- بوم شناسی آبزیان شیلاتی

(کد –2446)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی شیلات

(کلیه گرایش های مربوطه)

- محیط زیست

- دامپروری

- دامپزشکی

- زیست شناسی

(به جز گرایش گیاهی)

240

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

شناخت منابع آبی (لیمونولوژی –بوم شناسی تکمیلی ) مدیریت اکوسیستم ها پویایی شناسی و ارزیابی ذخایر ، ارزیابی و حفاظت اکو سیستم های آبزی

47

مجموعه شیلات

- تولید و بهره برداری

- صید

(کد –2447)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی شیلات

(کلیه گرایش های مربوطه)

- محیط زیست

- دامپروری

- دامپزشکی

- زیست شناسی

(به جز گرایش گیاهی)

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-فناوری پیشرفته صید (اصل و روشهای صید آبزیان ، روشهای صید تکمیلی آبزیان)

-طراحی ادوات صیادی (تعمیر و نگهداری ادوات و شناسایی آلات و ادوات صیادی)

48

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی

- علوم مرتع ، مرتعداری

(کد –2448)

1- زبان انگلیسی

- مرتع

- آبخیز داری

- بیابان زدائی

- مدیریت مناطق بیابانی

- مدیریت هم زیستی با بیابان و جنگل

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

مدیریت مرتع و آبخیز(اصلاح و توسعه مرتع، مرتعداری حفاظت خاک و آبخیز داری، ژئومورفولوژی 1و2)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

اصول کمی زیست بوم های مرتعی(تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مرتع ، جامعه شناسی گیاهی ، احیای مناطق خشک و بیابانی )

.

49

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی

- بیابان زدائی

(کد –2449)

1- زبان انگلیسی

- مرتع

- آبخیز داری

- بیابان زدائی

- مدیریت مناطق بیابانی

- مدیریت هم زیستی با بیابان و جنگل

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

مدیریت مرتع و آبخیز(اصلاح و توسعه مرتع، مرتعداری حفاظت خاک و آبخیز داری، ژئومورفولوژی 1و2)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

مدیریت اکو سیستم های بیابانی ( اکو سیستم مناطق بیابانی ، بیابان زایی ) فرسایش بادی و کنترل آن

50

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی

- آبخیز داری(علوم و مهندسی آبخیز داری)

(کد –2450)

1- زبان انگلیسی

- مرتع

- آبخیز داری

- بیابان زدائی

- مدیریت مناطق بیابانی

- مدیریت هم زیستی با بیابان و جنگل

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

مدیریت مرتع و آبخیز (اصلاح و توسعه مرتع، مرتعداری حفاظت خاک و آبخیز داری، ژئومورفولوژی 1و2)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

آب و زمین در آبخیز داری (مدیریت منابع آب، سازندهای کواترنر) مدیریت جامع حوزه های آبخیز

51

کشاورزی هسته ای

(کشاورزی هسته ای ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی )

(کد –2451)

1- زبان انگلیسی

- زراعت

- اصلاح نباتات

- بیوتکنولوژی در کشاورزی

- علوم و تکنولوژی بذر

- کشاورزی هسته ای

- گیاه پزشکی

- باغبانی

- خاک شناسی

- شیلات

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

آمار و طرح آزمایش ها –ژنتیک –اصلاح نباتات

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

ژنتیک مولکولی –کاربرد روش های هسته ای در کشاورزی –رادیوایزوتوپ ها

.

41

مجموعه جنگل داری

- جنگل داری و اقتصاد جنگل

(کد –2441)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

- جنگلداری (کلیه گرایش ها)

- مرتع

- علوم گیاهی

- محیط زیست

330

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

خاک شناسی جنگل –اکولوژی جنگل –جاده سازی جنگل –اندازه گیری جنگل –حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

بیومتری جنگل –مدیریت پایدار جنگل –مسایل اقتصادی و اجتماعی جنگل سنجش از دور

42

مجموعه جنگل داری

- جنگل داری و علوم جنگل

(کد –2442)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

- جنگلداری (کلیه گرایش ها)

- مرتع

- علوم گیاهی

- محیط زیست

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

خاک شناسی جنگل –اکولوژی جنگل –جاده سازی جنگل –اندازه گیری جنگل –حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی –بهره برداری جنگل–حفاظت و نگهداری جاده های جنگلی

43

مجموعه جنگل داری

- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

(کد –2443)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

- جنگلداری (کلیه گرایش ها)

- مرتع

- علوم گیاهی

- محیط زیست

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

خاک شناسی جنگل –اکولوژی جنگل –جاده سازی جنگل –اندازه گیری جنگل –حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

بیولوژی جنگل –جنگل شناسی و جامعه شناسی گیاهی –اصلاح نژاد درختان جنگلی –مبارزه بیولوژیک و حمایت جنگل

44

مجموعه شیلات

- تکثیر و پرورش

(کد –2444)

1- زبان انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی شیلات

(کلیه گرایش های مربوطه)

- محیط زیست

- دامپروری

- دامپزشکی

- زیست شناسی

(به جز گرایش گیاهی)

300

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی –آبزیان و غذای زنده- مدیریت آبزی پروری (بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه)