موقعیت شما :1251 – دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی برق
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1251 - دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی برقReviewed by Admin on Jun 16Rating:

مهندسي برق ( قدرت ،‌ راه آهن برقي و مديريت الكتريكي ) كد 1251

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

 ( تومان )

10%

15%

 

مدار الكتريكي

دكتر ملك محمد

جمعه 13-8

80

272000

244000

231000

 

الكترومغناطيس

دكترشفیعی

پنجشنبه 21-18

48

163000

146000

138000

 

 

رياضي مهندسي

A

دكتر حاجي جمشيدي

چهارشنبه 16:30-12:30

40

158000

142000

134000

 

B

دکتر شفیعی

سه شنبه 20-17

 

معادلات

A

استاد آقاسی

پنجشنبه 14-11:30

28

112000

100000

95000

 

B

دکتر یوسفی

سه شنبه  16:30-14

 

C

دکتر عزیزی

جمعه    17-15

آمار مهندسي

مهندس انصاری

سه شنبه 17-14

30

105000

94000

89000

 

كنترل

مهندس اکبری

چهارشنبه 20-17

33

112000

100000

95000

 

ماشين هاي الكتريكي

مهندس احسانی

شنبه 30/20-17

40

136000

122000

115000

 

بررسي سيستمهاي قدرت

مهندس رضایی

شنبه 17-30/14

30

102000

91000

86000

 

زبان تخصصی

دکتررضوانی

جمعه15-13

30

105000

94000

89000

 

 

زبان عمومي ارشد‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

91000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

                               

نحوه محاسبه شهريه :

      از 0 تا 150 ساعت ………… 10%

    از 151 تا 300 ساعت ……….. 15%

    شهریه کلیه دروس با 25 % تخفيف : 1029000تومان

 

مهندسي برق ( قدرت ،‌ راه آهن برقي و مديريت الكتريكي ) كد 1251

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

 ( تومان )

10%

15%

 

مدار الكتريكي

دكتر ملك محمد

جمعه 13-8

80

272000

244000

231000

 

الكترومغناطيس

دكترشفیعی

پنجشنبه 21-18

48

163000

146000

138000

 

 

رياضي مهندسي

A

دكتر حاجي جمشيدي

چهارشنبه 16:30-12:30

40

158000

142000

134000

 

B

دکتر شفیعی

سه شنبه 20-17

 

معادلات

A

استاد آقاسی

پنجشنبه 14-11:30

28

112000

100000

95000

 

B

دکتر یوسفی

سه شنبه  16:30-14

 

C

دکتر عزیزی

جمعه    17-15

آمار مهندسي

مهندس انصاری

سه شنبه 17-14

30

105000

94000

89000

 

كنترل

مهندس اکبری

چهارشنبه 20-17

33

112000

100000

95000

 

ماشين هاي الكتريكي

مهندس احسانی

شنبه 30/20-17

40

136000

122000

115000

 

بررسي سيستمهاي قدرت

مهندس رضایی

شنبه 17-30/14

30

102000

91000

86000

 

زبان تخصصی

دکتررضوانی

جمعه15-13

30

105000

94000

89000

 

 

زبان عمومي ارشد‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

91000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

                               

نحوه محاسبه شهريه :

      از 0 تا 150 ساعت ………… 10%

    از 151 تا 300 ساعت ……….. 15%

    شهریه کلیه دروس با 25 % تخفيف : 1029000تومان

مهندسي برق ( الكترونيك، مخابرات، بيوالكتريك) كد 1251

دروس پايه و مشترك

استاد

روز تشكيل كلاس

  ساعت

شهريه

(تومان )

10%

تخفیف

15%

تخفیف

 

مدار الكتريكي

دكتر ملك محمد

جمعه 13-8

80

272000

244000

231000

 

الكترونيك

دكتر شالباف

پنجشنبه 18-14

52

177000

159000

150000

 

الكترومغناطيس

دكترشفیعی

پنجشنبه 21-18

48

163000

146000

139000

 

 

رياضي مهندسي

A

دكتر حاجي جمشيدي

چهارشنبه 16:30-12:30

40

158000

142000

134000

 

B

دکتر شفیعی

سه شنبه 20-17

 

معادلات

A

استاد آقاسی

پنجشنبه 14-11:30

28

112000

100000

95000

 

B

دکتر یوسفی

سه شنبه  16:30-14

 

C

دکتر عزیزی

جمعه 17-15

آمار مهندسي

مهندس انصاری

سه شنبه 17-14

30

105000

94000

89000

 

كنترل

مهندس اکبری

چهارشنبه 20-17

32

112000

100000

95000

 

تجزيه و تحليل سيستم

مهندس اكبري

دوشنبه 20-17

40

136000

122000

115000

 

زبان تخصصی

دکتر رضوانی

جمعه15-13

30

105000

94000

89000

 

 

زبان عمومي ارشد ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

91000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

                               

نحوه محاسبه شهريه :

      از 0 تا 150 ساعت ………… 10%

    از 151 تا 300 ساعت ……….. 15%

    شهریه کلیه دروس با 25 % تخفيف : 1084000تومان