موقعیت شما :1251 – آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی برق
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1251 - آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی برقReviewed by Admin on May 27Rating:

 آزمون هاي اينترنتي

 آزمون اول   (88/۷/۱۲)  

 • مدارهای الکتریکی
  • فصل‌های ۱ و ۲
 • الکترونیک
  • فصل‌های ۱ و ۲ و ۶
 • ماشین‌های الکتریکی
  • فصل‌های ۱ و ۲
 • تجزیه و تحلیل سیستم
  • فصل‌های ۱ و ۲
 • سیستم‌های کنترل خطی
  • فصل‌های ۱ و ۲ (پایداری، شرایط پایداری، روش راث)
 • الکترومغناطیس
  • فصل‌های ۱ و ۲
 • معادلات دیفرانسیل
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول (معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات همگن، معادلات مرتبه‌ی اول خطی، معادله‌ی برنولی، معادله‌ی کامل، مسیر متعامد، پوش منحنی)
 • ریاضی مهندسی
  • سری و انتگرال فوریه (سری فوریه‌ی توابع زوج و فرد، تساوی پارسیوال، سری فوریه توابع دومتغیره، انتگرال فوریه)
  • معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (معادلات خطی مرتبه‌ی اول، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم خطی، روش جداسازی، تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات)
 • آمار و احتمال
  • آنالیز ترکیبی
  • اصول احتمال
  • احتمال شرطی
  • استقلال پیشامدها
  • متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمالی گسسته و پیوسته
 • زبان عمومی و تخصصی

  آزمون دوم   (88/۸/۱۷)  

 • مدارهای الکتریکی
  • فصل‌های ۱ تا ۳
 • الکترونیک
  • فصل‌های ۱ تا ۴ و ۶
 • ماشین‌های الکتریکی
  • فصل‌های ۱ تا ۳
 • تجزیه و تحلیل سیستم
  • فصل‌های ۱ تا ۳
 • سیستم‌های کنترل خطی
  • فصل‌های ۱ و ۲
 • الکترومغناطیس
  • فصل‌های ۱ و ۴
 • معادلات دیفرانسیل
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول (معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات همگن، معادلات مرتبه‌ی اول خطی، معادله‌ی برنولی، معادله‌ی کامل، مسیر متعامد، پوش منحنی)
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و بالاتر (معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم با ضرایب ثابت، معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی nام با ضرایب ثابت، معادله‌ی دیفرانسیل کوشی – اویلر مرتبه‌ی دوم و بالاتر، روش ضرایب نامعین، روش اپراتور D و خواص آن، معادلات خطی غیرهمگن)
  • حل معادله به کمک سری‌ها (سری تیلور و لوران، حل معادله حول نقطه‌ی عادی، سری فروبنیوس و حل معادلات، معادله‌ی لژاندر، معادله بسل، انتگرال از تابع بسل، معادلات تبدیل به معادله‌ی بسل، معادله‌ی بسل پیراسه)
 • ریاضی مهندسی
  • سری و انتگرال فوریه (سری فوریه‌ی توابع زوج و فرد، تساوی پارسیوال، سری فوریه توابع دومتغیره، انتگرال فوریه)
  • معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (معادلات خطی مرتبه‌ی اول، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم خطی، روش جداسازی، تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات)
  • توابع مختلط (تابع مختلط، حد و پیوستگی، مشتق و تابع تحلیلی)
  • نگاشت (توابع خطی، نگاشت همدیس، تبدیل خطی، نگاشت‌های مختلط)
 • آمار و احتمال
  • آنالیز ترکیبی
  • اصول احتمال
  • احتمال شرطی
  • استقلال پیشامدها
  • متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمالی گسسته و پیوسته
  • متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته با توزیع توأم
  • امید ریاضی
  • نامساوی‌ها
  • گشتاورها
  • تابع مولد گشتاور
  • قضایای همگرایی
  • توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی
 • زبان عمومی و تخصصی

  آزمون سوم   (88/۹/۲۹)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (88/۱۰/۲۰)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (88/۱۱/۴)  

 • مشابه‌سازی

—————————————————————————————

آزمون هاي حضوري

·           

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون

1

24/07/1388

يك چهارم اول مباحث درسي

 

 

 

 

 

2

15/08/1388

يك چهارم دوم مباحث درسي

 

 

 

 

 

3

29/08/1388

مرور نيمه اول مباحث

 

 

 

 

 

4

20/09/1388

يك چهارم سوم مباحث درسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

11/10/1388

يك چهارم پاياني مباحث درسي

 

 

 

 

 

6

25/10/1388

مرور نيمه دوم مباحث

 

 

 

 

 

7

9/11/1388

تمام مطالب درسي (جامع)

 

 

 

 

 

8

16/11/1388*

تمام مطالب درسي (جامع)

 

 

 

 

 

* در صورت تعویق تاریخ  برگزاری کنکور سراسری این آزمون به 23/11/1388 موکول خواهد شد.

————————————————————————

آزمون حضوري+كار در منزل