موقعیت شما :1118 – آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم تربیتی 2
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1118 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 2Reviewed by Admin on Jul 30Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • مبانی مشاوره و راهنمایی
  • تعاریف راهنمایی مشاوره
  • تاریخچه‌ی راهنمای مشاوره
  • هدف‌های راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • تعاریف راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • ضرروت راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • اصول ارائه‌ی اطلاعات شغلی و حرفه‌ای
  • نقش افراد در راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • روش‌های کسب و ارائه‌ی اطلاعات شغلی
  • تعاریف مربوط به کار و حرفه
  • تاریخچه‌ی خانواده درمانی
 • روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره
  • تعاریف راهنمایی مشاوره
  • مصاحبه‌ی مشاوره‌ای
  • شرایط انجام مصاحبه‌ی مشاوره‌ای
  • فن گوش دادن
  • فنون انعکاس
  • گروه و انواع آن
  • ویژگی‌های گروه
 • نظریه‌های مشاوره و روان درمانی
  • نظریه‌ی روان‌کاوی فروید
  • نظریه‌ی روان‌شناسی ادلر
  • نظریه‌ی عقلی ـ هیجانی الیس
 • روان‌شناسی شخصیت
  • مبانی و تعاریف شخصیت
  • نظریه‌ی فروید
  • نظریه‌ی یونگ
  • نظریه‌ی ادلر
  • نظریه‌ی هورنای
 • کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره
  • سابقه‌ی تاریخی و تقسیم‌بندی آزمون‌ها
  • روانی و انواع آ‌ن
  • پایای و انواع آن
  • نورم و انواع آن
  • نحوه‌ی اجرای آزمون‌ها
 • آمار و روش‌های تحقیق
  • تعاریف آمار
  • انواع مقیاس‌ها
  • توضیح‌های فراوانی و نمودارها
  • اندازه‌های گرایش به مرکز
  • علم و روش‌های علمی
  • تحقیق و مفاهیم اساسی آن
  • مسئله و فرضیه

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • مبانی مشاوره و راهنمایی
  • تعاریف راهنمایی مشاوره
  • تاریخچه‌ی راهنمای مشاوره
  • هدف‌های راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • تعاریف راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • ضرروت راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • اصول ارائه‌ی اطلاعات شغلی و حرفه‌ای
  • نقش افراد در راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی
  • روش‌های کسب و ارائه‌ی اطلاعات شغلی
  • تعاریف مربوط به کار و حرفه
  • تاریخچه‌ی خانواده درمانی
  • الگوهای راهنمایی
  • مسئولیت‌های کارکنان برنامه راهنمایی
  • انتخاب شغل و مشکلات آن
  • طرح‌ریزی شغلی
  • اشتغال موفقیت‌آمیز
 • روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره
  • تعاریف راهنمایی مشاوره
  • مصاحبه‌ی مشاوره‌ای
  • شرایط انجام مصاحبه‌ی مشاوره‌ای
  • فن گوش دادن
  • فنون انعکاس
  • گروه و انواع آن
  • ویژگی‌های گروه
  • فنون سازمان دادن، رهبری، تشویق، مواجهه با سکوت
  • پویایی گروه
  • تاریخچه‌ی گروه‌درمانی
  • قوانین گروه‌درمانی
  • تشکیل مشاوره‌ی گروهی
 • نظریه‌های مشاوره و روان درمانی
  • نظریه‌ی روان‌کاوی فروید
  • نظریه‌ی روان‌شناسی ادلر
  • نظریه‌ی عقلی ـ هیجانی الیس
  • مراجعه محوری
  • وجود گرایی
  • گشتالت درمانی
 • روان‌شناسی شخصیت
  • مبانی و تعاریف شخصیت
  • نظریه‌ی فروید
  • نظریه‌ی یونگ
  • نظریه‌ی ادلر
  • نظریه‌ی هورنای
  • نظریه‌ی فروم
  • نظریه‌ی موری
  • نظریه‌ی اریکسون
  • نظریه‌ی سالیوان
  • نظریه‌ی کتل
  • نظریه‌ی مازلو
 • کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره
  • سابقه‌ی تاریخی و تقسیم‌بندی آزمون‌ها
  • روانی و انواع آ‌ن
  • پایای و انواع آن
  • نورم و انواع آن
  • نحوه‌ی اجرای آزمون‌ها
  • کلیه‌ی آزمون‌ها و نظریات مربوط به هوش
 • آمار و روش‌های تحقیق
  • تعاریف آمار
  • انواع مقیاس‌ها
  • توضیح‌های فراوانی و نمودارها
  • اندازه‌های گرایش به مرکز
  • علم و روش‌های علمی
  • تحقیق و مفاهیم اساسی آن
  • مسئله و فرضیه
  • شاخصه‌های پراکندگی
  • نمرات استاندارد
  • همبستگی
  • مطالعه‌ی منابع
  • جامعه و نمونه تحقیق
  • تحقیق زمینه‌یابی
  • پرسش‌نامه و مصاحبه

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی