موقعیت شما :1264 – آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی عمران
امروز : چهارشنبه 08 تیر 1401
1264 - آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی عمرانReviewed by Admin on Jul 22Rating:

 آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • ریاضی عمومی ۱
  • تابع و ویژگی‌های آن (مفهوم تابع،توابع زوج و فرد، تابع پوششی، توابع صعودی و نزولی، تابع معکوس، ترکیب دو تابع، تابع متناوب)
  • حدها و توابع پیوسته (مفهوم حد، قضایای حد، حد در بی‌نهایت، پیوستگی)
 • ریاضی عمومی ۲
  • جبر خطی و هندسه تحلیلی (بردارها و اعمال بر آن‌ها، معادله‌ی خط، پاره خط و صفحه در فضا، وضع نسبی دو خط، وضع نسبی دو صفحه، دستگاه خطی، انواع ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن)
  • رویه‌ها و خم‌ها (تابع‌های برداری و حرکت، بردار مکان، سرعت، شتاب، طول خم، خمیدگی، تاب و دستگاه TNB، سرعت و شتاب در مختصات قطبی)
 • معادلات دیفرانسیل
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول (معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات همگن، معادلات مرتبه‌ی اول خطی، معادله‌ی برنولی، معادله‌ی کامل، مسیر متعامد، پوش منحنی)
 • تحلیل سازه‌ها
  • پایداری و ناپایداری سازه‌ها
  • تعیین درجه‌ی نامعینی سازه‌ها
  • تحلیل تیرهای معین
  • منحنی تغییر شکل تیرهای معین
  • خرپا
 • مقاومت مصالح
  • مفهوم تنش و کرنش
  • بارگذاری محوری
  • اثر دما بر روی اعضا
  • پیچش
 • مکانیک خاک
  • شناخت خاک
  • ترکیب خاک و روابط وزنی و حجمی
  • حدود اتربرگ
  • تراکم
  • طبقه‌بندی خاک
  • جریان آب در خاک
  • مفهوم تنش مؤثر
 • مکانیک سیالات
  • انواع سیالات
  • ویسکوزیته
  • چگالی
  • حجم مخصوص و فشار سیال
  • گاز کامل و معادله حالت
  • فشار بخار
  • کاویتاسیون
  • کشش سطحی و موئینگی
  • استاتیک سیالات
 • زبان عمومی و تخصصی

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • ریاضی عمومی ۱
  • تابع و ویژگی‌های آن (مفهوم تابع،توابع زوج و فرد، تابع پوششی، توابع صعودی و نزولی، تابع معکوس، ترکیب دو تابع، تابع متناوب)
  • حدها و توابع پیوسته (مفهوم حد، قضایای حد، حد در بی‌نهایت، پیوستگی)
 • ریاضی عمومی ۲
  • جبر خطی و هندسه تحلیلی (بردارها و اعمال بر آن‌ها، معادله‌ی خط، پاره خط و صفحه در فضا، وضع نسبی دو خط، وضع نسبی دو صفحه، دستگاه خطی، انواع ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن)
  • رویه‌ها و خم‌ها (تابع‌های برداری و حرکت، بردار مکان، سرعت، شتاب، طول خم، خمیدگی، تاب و دستگاه TNB، سرعت و شتاب در مختصات قطبی)
 • معادلات دیفرانسیل
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول (معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات همگن، معادلات مرتبه‌ی اول خطی، معادله‌ی برنولی، معادله‌ی کامل، مسیر متعامد، پوش منحنی)
  • معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و بالاتر (معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم با ضرایب ثابت، معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی nام با ضرایب ثابت، معادله‌ی دیفرانسیل کوشی – اویلر مرتبه‌ی دوم و بالاتر، روش ضرایب نامعین، روش اپراتور D و خواص آن، معادلات خطی غیرهمگن)
  • حل معادله به کمک سری‌ها (سری تیلور و لوران، حل معادله حول نقطه‌ی عادی، سری فروبنیوس و حل معادلات، معادله‌ی لژاندر، معادله بسل، انتگرال از تابع بسل، معادلات تبدیل به معادله‌ی بسل، معادله‌ی بسل پیراسه)
 • تحلیل سازه‌ها
  • پایداری و ناپایداری سازه‌ها
  • تعیین درجه‌ی نامعینی سازه‌ها
  • تحلیل تیرهای معین
  • منحنی تغییر شکل تیرهای معین
  • خرپا
  • تحلیل قاب‌ها و سازه‌های معین
  • تحلیل تقریبی سازه‌ها
  • خط تأثیر
  • تغییر شکل ارتجاعی سازه‌ها
 • مقاومت مصالح
  • مفهوم تنش و کرنش
  • بارگذاری محوری
  • اثر دما بر روی اعضا
  • پیچش
  • خمش
  • بارگذاری عرضی
  • تعیین مرکز برش
 • مکانیک خاک
  • شناخت خاک
  • ترکیب خاک و روابط وزنی و حجمی
  • حدود اتربرگ
  • تراکم
  • طبقه‌بندی خاک
  • جریان آب در خاک
  • مفهوم تنش مؤثر
  • تنش در توده‌ی خاک
  • نشست خاک
 • مکانیک سیالات
  • انواع سیالات
  • ویسکوزیته
  • چگالی
  • حجم مخصوص و فشار سیال
  • گاز کامل و معادله حالت
  • فشار بخار
  • کاویتاسیون
  • کشش سطحی و موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • سینماتیک (مفاهیم جریان سیال)
  • دینامیک سیالات
  • جریان آرام
 • زبان عمومی و تخصصی

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی