موقعیت شما :1126 – آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه حقوق
امروز : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1126 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه حقوقReviewed by Admin on Jul 30Rating:

آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • تا ابتدای شماره‌ی ۱-۴ (عناصر فاسد کننده، صفحه‌ی ۷۸)
 • متون فقه (مشترک)
  • تا ابتدای فصل ششم (دین، صفحه‌ی ۲۱۱)
 • حقوق جزای عمومی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • تا ابتدای فصل سوم (عناصر ماده‌ی جرم، صفحه‌ی ۷۵)
 • حقوق مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • تا ابتدای فصل سوم (عقود معین، صفحه‌ی ۱۴۱)
 • حقوق جزای اختصاصی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • تا ابتدای فصل سوم (جرایم علیه اموال و مالکیت، صفحه‌ی ۱۱۵)
 • آیین دادرسی کیفری (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • تا ابتدای فصل دوم (اقدامات تحقیقی، صفحه‌ی ۶۵)
 • آیین دادرسی مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • تا ابتدای فصل هشتم (تأمین خواسته، صفحه‌ی ۱۴۷)
 • حقوق تجارت (گرایش حقوق خصوصی)
  • تا ابتدای شماره‌ی ۱-۸ (تغییرات در سرمایه‌ی شرکت، صفحه‌ی ۱۲۰)

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • تا ابتدای شماره‌ی ۲-۸ (جرایم علیه اموال، صفحه‌ی ۱۵۹)
 • متون فقه (مشترک)
  • تا ابتدای فصل هفدهم (وکالت، صفحه‌ی ۳۵۵)
 • حقوق جزای عمومی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • تا ابتدای فصل دوم (علل رافع مسئولیت کیفری، صفحه‌ی ۱۲۹)
 • حقوق مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • تا ابتدای فصل چهارم (الزامات خارج از قرارداد، صفحه‌ی ۲۴۹)
 • حقوق جزای اختصاصی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • تا ابتدای فصل چهارم (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، صفحه‌ی ۲۰۹)
 • آیین دادرسی کیفری (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • دفتر چهارم (کیفیات محاکمه و اعراض به رای، صفحه‌ی ۱۷۷)
 • آیین دادرسی مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • تا ابتدای فصل سیزدهم (رای، صفحه‌ی ۲۷۷)
 • حقوق تجارت (گرایش حقوق خصوصی)
  • تا ابتدای شماره‌ی ۳-۷ (شرکت نسبی، صفحه‌ی ۲۱۱)

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی