موقعیت شما :1285 -آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی بیو تکنولوژی – مهندسی داروسازی
امروز : چهارشنبه 08 تیر 1401
1285 -آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازیReviewed by Admin on Jul 30Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • ترمودینامیک
  • هدف ترمودینامیک
  • ابعاد و واحدها
  • کمیت‌های فرعی
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول در فرایند جاری پایدار
  • قانون فازها
  • فرایندهای برگشت‌پذیر
  • آثار گرمایی حاصل از تغییر فاز اجسام خالص
  • خواص حجمی سیالات
  • معادله‌ی ویریال
  • معادله حالت گاز ایده‌آل
  • معادله‌ی حالت درجه سه
  • معادلات تعمیم یافته
  • رفتار مایعات
  • قانون دوم ترمودینامیک
 • انتقال حرارت
  • انتقال گرمای هدایتی
  • هدایت در جامدات
  • هدایت در مایعات
  • نکات مهم در مورد ضریب هدایت حرارتی (k)
  • انتقال حرارت جا‌به‌جایی
  • انتقال حرارت تشعشعی
  • شار گرمایی
  • مفهوم مقاومت حرارتی
  • مقاومت‌های حرارتی برای استوانه
  • شعاع بحرانی عایق
  • دیواره‌ی تخت با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توپر با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توخالی با چشمه‌ی یکنواخت حرارتی توزیع شده
  • پره‌ها
  • محاسبه‌ی مجموع حرارت انتقال یافته از پره‌ها
  • عملکرد پره
  • پره‌ی مستقیم با سطح مقطع یکنواخت و نوک آدیاباتیک
  • بازده کلی سطح
  • ترکیب پره‌ی دیوار تخت
  • انتقال حرارت دو بعدی دائم و بدون تولید انرژی
  • روش جداسازی متغیرها
  • تعیین نرخ انتقال گرما
  • ضریب شکل رسانایی گرما
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیالات
  • تعریف سیال
  • سیال به عنوان محیط پیوسته
  • مقایسه میان خواص مایعات و گازها
  • لزجت سیال
  • تأثیر دما و فشار روی لزجت سیال
  • انواع لزجت
  • سیال ایده‌آل
  • قانون لزجت نیوتنی
  • سیالات نیوتنی
  • سیالات غیر نیوتنی
  • چگالی، حجم مخصوص
  • چگالی مخلوط چند سیال
  • وزن مخصوص
  • چگالی نسبی
  • اثر دما و فشار بر چگالی سیالات
  • ضریب کشسانی حجمی
  • فشار بخار مایعات
  • کشش سطحی
  • موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • فشار
  • تغییرات فشار در سیال ساکن
  • قانون پاسکال
  • تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر
  • مقیاس‌های اندازه‌گیری فشار
  • وسایل اندازه‌گیری فشار
  • نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
  • نیروی شناوری
  • پایداری اجسام غوطه‌ور
  • نقطه متاسنتریک
  • تعادل نسبی سیالات
  • تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها
 • سینتیک و طراحی راکتور
  • مفاهیم اولیه و سرعت واکنش‌های متجانس
  • تقسیم‌بندی واکنش‌ها بر اساس تعداد فاز
  • سرعت واکنش
  • واکنش ابتدایی و غیر ابتدایی
  • مولکولاریته
  • درجه‌ی واکنش
  • دیمانسیون ثابت سرعت
  • تعادل
  • مکانیزم
  • مواد واسطه
  • آرنیوس
  • راکتور Batch در حجم ثابت
  • واکنش درجه‌ی n‌ام
  • واکنش درجه‌ی صفر
  • واکنش‌های کاتالیزوری متجانس
  • اتوکاتالیزوری
  • درجه‌ی اول برگشت‌پذیر
  • درجه‌ی دوم برگشت‌پذیر
  • واکنش‌ها با درجات انتقالی
  • راکتور Batch در حجم متغیر
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)
 • میکروبیولوژی عمومی
  • مبانی میکروبیولوژی
  • تولید خود‌به‌خودی
  • سلول
  • انواع سلول
  • تولید مثل
  • میکروسکوپ
  • رنگ‌آمیزی
  • شکل باکتری‌ها
  • پوشش سلول
  • کپسول و لایه‌ی لعابی
  • دیواره‌ی سلولی
  • باکتری‌های گرم مثبت و منفی
  • پروتوپلاست
  • اسفروپلاست
  • آنزیم‌های مؤثر بر دیواره‌ی سلولی
  • غشای سیتوپلاسمی
  • مزوزوم
  • ریبوزوم
  • تیلاکوئید
  • هسته
  • پلاسمید
  • مواد اندوخته‌ای
 • بیوشیمی
  • شیمی سلول
  • عناصر اصلی سلول
  • ترکیب مولکولی
  • ترکیبات بنیادی سلول
  • لیپیدها
  • ویتامین‌ها
  • قندها و پلی‌ساکاریدها
  • پروتئین‌ها
  • ساختار پروتئین‌ها
  • نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
  • ساختار DNA
  • همانندسازی DNA
  • رپلیکون
  • هلیکازها
 • انتقال جرم
  • عملیات انتقال جرم
  • روش‌های مکانیکی
  • دسته‌بندی روش‌های انتقال جرم
  • مولکول در سیالات
  • انواع مکانیزم
  • قانون اول فیک
  • معادله‌ی انتقال جرم
  • قانون دوم فیک
  • معادلات نفوذ در سه حالت
  • ضریب نفوذ دوجزیی
  • ضریب نفوذ در مایعات
  • DAM
  • استفاده از متوسط لگاریتمی غلظت در روابط نفوذ

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • ترمودینامیک
  • هدف ترمودینامیک
  • ابعاد و واحدها
  • کمیت‌های فرعی
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول در فرایند جاری پایدار
  • قانون فازها
  • فرایندهای برگشت‌پذیر
  • آثار گرمایی حاصل از تغییر فاز اجسام خالص
  • خواص حجمی سیالات
  • معادله‌ی ویریال
  • معادله حالت گاز ایده‌آل
  • معادله‌ی حالت درجه سه
  • معادلات تعمیم یافته
  • رفتار مایعات
  • قانون دوم ترمودینامیک
  • مفهوم آنتروپی
  • معادلات ماکسول
  • روابط ترمودینامیکی شامل: آنتالپی، انرژی داخلی و آنتروپی
  • استفاده از روابط تعمیم یافته جهت محاسبه‌ی خواص باقی‌مانده
  • سیستم‌های دو فازی
  • خواص ترمودینامیکی در حالت ترکیب متغیر
  • خواص جزیی مولی
  • فوگاسیته و ضریب آن
 • انتقال حرارت
  • انتقال گرمای هدایتی
  • هدایت در جامدات
  • هدایت در مایعات
  • نکات مهم در مورد ضریب هدایت حرارتی (k)
  • انتقال حرارت جا‌به‌جایی
  • انتقال حرارت تشعشعی
  • شار گرمایی
  • مفهوم مقاومت حرارتی
  • مقاومت‌های حرارتی برای استوانه
  • شعاع بحرانی عایق
  • دیواره‌ی تخت با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توپر با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توخالی با چشمه‌ی یکنواخت حرارتی توزیع شده
  • پره‌ها
  • محاسبه‌ی مجموع حرارت انتقال یافته از پره‌ها
  • عملکرد پره
  • پره‌ی مستقیم با سطح مقطع یکنواخت و نوک آدیاباتیک
  • بازده کلی سطح
  • ترکیب پره‌ی دیوار تخت
  • انتقال حرارت دو بعدی دائم و بدون تولید انرژی
  • روش جداسازی متغیرها
  • تعیین نرخ انتقال گرما
  • ضریب شکل رسانایی گرما
  • معادلات گرما به صورت تفاضل محدود
  • روش موازنه‌ی انرژی
  • مقاومت تماس حرارتی
  • هدایت گرمای گذرا ناپایدار
  • روش ظرفیت حرارتی فشرده
  • کاربرد ظرفیت حرارتی فشرده
  • مقدار انرژی داخلی اولیه‌ی جسم
  • انتقال حرارت جابه‌جایی
  • جریان لزج
  • لایه‌ی مرزی گرمایی
  • اهمیت لایه‌ی مرزی
  • جریان آرام و متلاطم
  • معادله‌ی مومنتم در راستای حرکت جریان
  • محاسبه‌ی ضخامت لایه‌ی مرزی
  • دمای کپه‌ای
  • جریان مغشوش
  • جریان عمود بر استوانه
  • جریان جابه‌جایی در اطراف کره
  • انتقال حرارت در عرض لوله‌ها
  • مجاری غیر دایره‌ای
  • آنالوژی رینولدز ـ کلبرن
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیالات
  • تعریف سیال
  • سیال به عنوان محیط پیوسته
  • مقایسه میان خواص مایعات و گازها
  • لزجت سیال
  • تأثیر دما و فشار روی لزجت سیال
  • انواع لزجت
  • سیال ایده‌آل
  • قانون لزجت نیوتنی
  • سیالات نیوتنی
  • سیالات غیر نیوتنی
  • چگالی، حجم مخصوص
  • چگالی مخلوط چند سیال
  • وزن مخصوص
  • چگالی نسبی
  • اثر دما و فشار بر چگالی سیالات
  • ضریب کشسانی حجمی
  • فشار بخار مایعات
  • کشش سطحی
  • موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • فشار
  • تغییرات فشار در سیال ساکن
  • قانون پاسکال
  • تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر
  • مقیاس‌های اندازه‌گیری فشار
  • وسایل اندازه‌گیری فشار
  • نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
  • نیروی شناوری
  • پایداری اجسام غوطه‌ور
  • نقطه متاسنتریک
  • تعادل نسبی سیالات
  • تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها
  • مفاهیم جریان سیالات
  • روش‌های تحلیل و بررسی جریان سیالات
  • میدان سرعت و شتاب
  • تقسیم‌بندی جریان سیالات
  • تجزیه و تحلیل دو قانون اساسی برای سیستم و حجم کنترل
  • مثال‌هایی از معادله‌ی پیوستگی و قانون مومنتم
  • جریان در سیفون
  • مفاهیم جریان داخلی تراکم‌ناپذیر و لزج
  • جریان در لوله‌ها
  • جریان کاملا” توسعه یافته
  • جریان آرام کاملا” توسعه یافته در لوله‌ها
  • جریان در هم کاملا” توسعه یافته در لوله‌ها
  • تقسیم‌بندی لایه‌های مختلف سیال در لوله
  • جریان آرام کاملا” توسعه یافته در بین صفحات موازی نامتناهی
 • سینتیک و طراحی راکتور
  • مفاهیم اولیه و سرعت واکنش‌های متجانس
  • تقسیم‌بندی واکنش‌ها بر اساس تعداد فاز
  • سرعت واکنش
  • واکنش ابتدایی و غیر ابتدایی
  • مولکولاریته
  • درجه‌ی واکنش
  • دیمانسیون ثابت سرعت
  • تعادل
  • مکانیزم
  • مواد واسطه
  • آرنیوس
  • راکتور Batch در حجم ثابت
  • واکنش درجه‌ی n‌ام
  • واکنش درجه‌ی صفر
  • واکنش‌های کاتالیزوری متجانس
  • اتوکاتالیزوری
  • درجه‌ی اول برگشت‌پذیر
  • درجه‌ی دوم برگشت‌پذیر
  • واکنش‌ها با درجات انتقالی
  • راکتور Batch در حجم متغیر
  • راکتور Batch
  • راکتور پیوسته
  • واکنش درجه‌ی صفر
  • واکنش درجه‌ی اول
  • مقایسه راکتور Plug با Batch
  • راکتورهای جاری ناپایدار
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)
 • میکروبیولوژی عمومی
  • مبانی میکروبیولوژی
  • تولید خود‌به‌خودی
  • سلول
  • انواع سلول
  • تولید مثل
  • میکروسکوپ
  • رنگ‌آمیزی
  • شکل باکتری‌ها
  • پوشش سلول
  • کپسول و لایه‌ی لعابی
  • دیواره‌ی سلولی
  • باکتری‌های گرم مثبت و منفی
  • پروتوپلاست
  • اسفروپلاست
  • آنزیم‌های مؤثر بر دیواره‌ی سلولی
  • غشای سیتوپلاسمی
  • مزوزوم
  • ریبوزوم
  • تیلاکوئید
  • هسته
  • پلاسمید
  • مواد اندوخته‌ای
  • تار لرزان
  • پیلی
  • اسپور
  • اسپورسازی
  • ساختار اسپور
  • اگزوسپور
  • تفاوت اسپوروباکتری
  • کیست
  • تغییرات باکتری
  • یوکاریوت
  • دیواره‌ی سلولی
  • میتوکندری
  • گلژی
  • لیزوزوم‌ها
  • واکوئل
  • تاژک و مژه
  • تقسیم‌بندی باکتری
  • سموم میکروبی
  • قارچ‌ها
  • مخمرها
  • کپک‌ها
  • اسپورهای جنسی و غیرجنسی
 • بیوشیمی
  • شیمی سلول
  • عناصر اصلی سلول
  • ترکیب مولکولی
  • ترکیبات بنیادی سلول
  • لیپیدها
  • ویتامین‌ها
  • قندها و پلی‌ساکاریدها
  • پروتئین‌ها
  • ساختار پروتئین‌ها
  • نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
  • ساختار DNA
  • همانندسازی DNA
  • رپلیکون
  • هلیکازها
  • DNA پلیمرازها
  • آنزیم DNA لیگاز
  • نسخه‌برداری از DNA
  • مراحل نسخه‌برداری
  • ترجمه‌ی اطلاعات ژنتیکی
  • جهش
  • مهندسی ژنتیک
  • اندونوکلئازهای برش‌دهنده
  • ژل الکتروفورز
  • ترسیم نوکلئاز S1
  • جداسازی CDNA
  • ژنوم
  • آنزیم
  • خواص عمومی آنزیم‌ها
  • خواص و سنجش و سینتیک آنزیم
 • انتقال جرم
  • عملیات انتقال جرم
  • روش‌های مکانیکی
  • دسته‌بندی روش‌های انتقال جرم
  • مولکول در سیالات
  • انواع مکانیزم
  • قانون اول فیک
  • معادله‌ی انتقال جرم
  • قانون دوم فیک
  • معادلات نفوذ در سه حالت
  • ضریب نفوذ دوجزیی
  • ضریب نفوذ در مایعات
  • DAM
  • استفاده از متوسط لگاریتمی غلظت در روابط نفوذ
  • ضرایب انتقال جرم
  • تئوری‌های انتقال جرم
  • تشابه انتقال جرم و حرارت
  • انتقال جرم از یک گاز به درون یک لایه مایع ریزان
  • جریان سیال درون ذرات بستر ثابت
  • نفوذ در جامدات و پلیمرها، جامدات بلوری و جامدات متخلخل
  • انتقال جرم بین فازها
  • ضرایب کلی یا موضعی انتقالی جرم
  • موازنه‌ی مواد

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی