موقعیت شما :1101 – آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان و ادبیات فارسی
امروز : چهارشنبه 08 تیر 1401
1101 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان و ادبیات فارسیReviewed by Admin on Jul 30Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • انواع ادبی، قالب‌های ادبی، گرامر
 • نظم فارسی
  • مثنوی مولوی، منطق الطیر، قصاید خاقانی
 • نثر فارسی
  • تاریخ بیهقی، چهار مقاله‌ی نظامی عروضی
 • کلیات مسائل ادبی
  • عروض و قافیه، بیان
 • عربی
  • صرف: تقسیم فعل، فعل صحیح و معتل، ثلاثی مجرد و مزید، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، لازم و متعدی، اسم و انواع، اسم علم و اسم جنس، مصدر، اسم فاعل و مفعول، صفت مشبه، اوزان مبالغه، اسم تفضیل، معرف و نکره، مذکر و مؤنث، اسم مقصور و ممدود و منقوص، مفرد و مثنی، اقسام جمع، اسم منسوب، اسم مصغّر، ضمیر، اسم اشاره، موصول، اسم شرط و استفهام، عدد اصلی، عدد تربیتی، اعراب اسما، اعراب افعال، بنا اسما و افعال، اعراب تقدیری، اسم منصرف و غیر منصرف، حروف، تحلیل صرفي، عبارات و اشعار عربي گلستان سعدي و مرزبان‌نامه

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • انواع ادبی، قالب‌های ادبی، سبک‌های ادبی، گرامر
 • نظم فارسی
  • مثنوی مولوی، منطق الطیر، قصاید خاقانی، اشعار حافظ، بوستان سعدی، مخزن الاسرار
 • نثر فارسی
  • تاریخ بیهقی، چهار مقاله‌ی نظامی عروضی، کلیله و دمنه، مرصاد العباد
 • کلیات مسائل ادبی
  • عروض و قافیه، بیان، تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 • عربی
  • صرف، عبارات و اشعار عربی گلستان و مرزبان‌نامه، عبارات و اشعار عربی کلیله و دمنه
  • نحو: مواضع رفع و نصب و جزم فعل مضارع، فعل شرط و جواب شرط
  • مرفوعات: فاعل، نایب فاعل، مبتدا و خبر ، افعال ناقصه و مقاربه ، حروف مشبه بالفعل ، لا نفی جنس
  • منصوبات: مفعول به، فعل تعجب، اشتغال، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، مفعول معه، مستثنی، حال، تعمیز، فواعد تمثیزف منادی
  • مجرورات: مجرور به حرف، مضاف الیه
  • توابع: لغت (صفت)، عطف، تأکید، بدل، معانی برخی از حروف

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی