موقعیت شما :1203 -آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه شیمی
امروز : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1203 -آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه شیمیReviewed by Admin on Jul 22Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • شیمی آلی
  • آلکان‌ها
  • شیمی فضایی
  • آلکیل هالیدها
  • الکل‌ها و اترها
  • آلکان‌ها (فصل‌های ۱-۵ کتاب انتشارات علوی)
 • شیمی تجزیه
  • مفاهیم پایه‌ای و آماری (دقت، صحت، خطاها، …)
  • ثابت تعادل و حلالیت (مفاهیم، ثابت تعادل، اصل لوشاتلیه، بافرها و …)
  • تجزیه‌ی وزنی و حجمی
  • تیتراسیون (اسید – باز، کمپلکسومتری و رسوبی)
 • شیمی فیزیک
  • مفاهیم پایه‌ای گازها
  • نظریه‌ی جنبشی گازها
  • پدیده‌های انتقالی و ترمودینامیک آماری
  • قانون اول ترمودینامیک
 • شیمی کوانتوم
  • مبانی
  • مدل‌های مهم
 • شیمی معدنی
  • ساختار اتم (مفاهیم، معادله‌ی موج، ترم‌های طیفی)
  • بررسی خواص بنیادین اتم (بار مؤثر، انرژی یونش، الکترون‌خواهی، الکترونگاتیویته، عدد اکسایش، بار قراردادی)
  • پیوندهای شیمیایی
  • تقارن در شیمی
  • اوربیتال مولکولی
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • شیمی آلی
  • آلکان‌ها
  • شیمی فضایی
  • آلکیل هالیدها
  • الکل‌ها و اترها
  • آلکان‌ها (فصل‌های ۱-۵ کتاب انتشارات علوی)
  • آلکن‌ها و آلکین‌ها
  • آلدهیدها (بخش اول کتاب انتشارات علوی)
 • شیمی تجزیه
  • مفاهیم پایه‌ای و آماری (دقت، صحت، خطاها، …)
  • ثابت تعادل و حلالیت (مفاهیم، ثابت تعادل، اصل لوشاتلیه، بافرها و …)
  • تجزیه‌ی وزنی و حجمی
  • تیتراسیون (اسید – باز، کمپلکسومتری و رسوبی)
  • الکتروشیمی
 • شیمی فیزیک
  • مفاهیم پایه‌ای گازها
  • نظریه‌ی جنبشی گازها
  • پدیده‌های انتقالی و ترمودینامیک آماری
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قوانین دوم و سوم ترمودینامیک
 • شیمی کوانتوم
  • مبانی
  • مدل‌های مهم
  • سیستم‌های واقعی
 • شیمی معدنی
  • ساختار اتم (مفاهیم، معادله‌ی موج، ترم‌های طیفی)
  • بررسی خواص بنیادین اتم (بار مؤثر، انرژی یونش، الکترون‌خواهی، الکترونگاتیویته، عدد اکسایش، بار قراردادی)
  • پیوندهای شیمیایی
  • تقارن در شیمی
  • اوربیتال مولکولی
  • اسیدها و بازها
  • جامدات بلوری
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی